Rapport mensenrechtenschendingen in GGZ in Nederland

http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/docs/ngos/StichtingMindRights_Netherlands_CAT50.pdf


Artikel VN verdrag en Wetsvoorstel Zorg en Dwang

In dit artikel wordt inzichtelijk gemaakt hoe de inhoud van het wetsvoorstel Zorg en dwang zich verhoudt tot het VN-Verdrag. Er  wordt betoogd dat de inhoud van het wetsvoorstel op gespannen voet staat met de basisbeginselen van het VN-Verdrag. Lees het artikel of de samenvatting.


Best Practices rondom dwangreductie in de Geestelijke Gezondheidszorg

Een inventariserend onderzoek naar best practices bij de reductie van dwang. 
VUmc, Amsterdam, december 2011


Wetsvoorstellen cliëntenrechten: actuele stand van zaken

Journaal Ggz en recht, augustus 2011
Nieuwsbrief voor de psychiatrie, verstandelijk gehandicaptenzorg en psychogeriatrie.


Douchen onder dwang. Jurisprudentie Verplichte ggz

Klacht ex art. 41 e.v. Wet Bopz. Dwangbehandeling (verplicht douchen). Douchen onder dwang.
JVggz, 18 februari 2011


Alternatievenbundel vrijheidsbeperking

Ruim 50 alternatieven voor vrijheidsbeperking in de zorg

Meer dan 100 zorgorganisaties hebben van 2008 tot 2011 meegedaan aan de verbetertrajecten van Zorg voor Beter met als doel: vrijheidsbeperkende maatregelen bij hun cliënten verminderen of helemaal afbouwen. Vilans heeft deze organisaties gevraagd welke alternatieven bij hen uiteindelijk tot succes geleid hebben. Het resultaat vindt u in deze alternatievenbundel. De bundel is bedoeld om andere organisaties te inspireren en te laten zien dat afbouwen vaker mogelijk is dan we in eerste instantie denken.


Het Wetsvoorstel zorg en dwang: een verantwoorde verbetering voor de rechtspositie van mensen met een verstandelijke beperking en dementie?

De inhoud van het wetsvoorstel is specifiek toegespitst op de zorg voor verstandelijk gehandicaptenzorg en psychogeriatrie en neemt op diverse punten afstand van de Wet Bopz. Een nadere bestudering van het wetsvoorstel maakt echter duidelijk dat de wetgever toch vast blijft houden aan een aantal elementen die ook in de Wet Bopz zijn verankerd. 
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, april 2010


Zorg en dwang: één stap voorwaarts, twee terug

Opmerkingen bij het wetsvoorstel zorg en dwang psychogeriatische en verstandelijk gehandicapte cliënten.
Nederlands juristenblad -12-03-2010


Wetsvoorstel Zorg en dwang: een eerste verkenning

In juli 2009 is het lang verwachte wetsvoorstel ‘Zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten’ gezamenlijk met de Memorie van toelichting, waarin een zeer uitgebreide toelichting op de wet en de wetsartikelen wordt gegeven, naar de Tweede Kamer gestuurd.3 Tot begin september hebben de leden van de Tweede Kamer de gelegenheid om schriftelijk te reageren. Het wetsvoorstel wordt vermoedelijk in het najaar plenair in de Tweede Kamer behandeld.

Journaal Ggz en recht,  augustus 2009


Stichting Mind Rights

Actiegroep Tekeer tegen de isoleer!
Stichting Mind Rights vindt dat dwang en isoleercellen moeten verdwijnen uit de psychiatrie.


Dwang is geen oplossing, maar een probleem!

Investeer in zorg in plaats van laatste redmiddelen.
Manifest 5, Dwang is geen oplossing, maar een probleem is geschreven in augustus en september 2010 te Eindhoven, door Jolijn Santegoeds namens Actiegroep Tekeer tegen de isoleer! en Stichting Mind Rights


Het Eindhovens Model voor Supported Decision Making in crisissituaties op het gebied van geestelijke gezondheid

Een variant op de procedure voor het Wetsvoorstel Verplichte Zorg.

Bijlage bij Eindhovens Model on Supported Decision Making

Auteur: Ing. Jolijn Santegoeds, ervaringsdeskundige en mensenrechtenactivist.
28 januari 2009


Gelijkheid, zelfbeschikking en wet psychische zorg

Actiegroep Tekeer tegen de isoleer! / Stichting Mind Rights

Voortschrijdende inzichten inzake dwangbehandeling
Eindhoven, 22 april 2008
Auteur: Jolijn Santegoeds, ervaringsdeskundige en cliëntenbelangenbehartiger