Overzicht informatie per artikel: 

Publicaties Nederland

Publicaties Buitenland

2015 Innovative-Practices-and-Innovative-Policies-graphic

Voor gemeenten die met het VN verdrag aan de slag willen gaan is de VN routeplanner ontwikkeld. Op deze pagina vindt u meer informatie specifiek voor gemeenten. 

VN routeplanner: het instrument voor gemeenten om het VN Verdrag waar te maken.

130919-voorkant-routeplanner

In 2015 zal de regering het VN-Verdrag voor de rechten van mensen met een beperking ratificeren. Dit Verdrag regelt de wijze waarop mensenrechten ook gerealiseerd moeten worden voor mensen met een beperking. In eerste instantie is de landelijke overheid verantwoordelijk voor de implementatie van dit Verdrag en moet zij er voor zorgen dat ook in ons land alle wetten en regels voldoen aan dit Verdrag. Als lokale overheid heeft de gemeente  bij de uitvoering van wetten en regels zelf direct te maken met dit Verdrag. Het is daarom belangrijk dat u weet wat het Verdrag inhoudt en wat het van u vraagt. Ook omdat de implementatie van het VN Verdrag ten allen tijde opgepakt kan worden.

Met deze VN routeplanner helpen we u daarbij op weg. De routeplanner is in opdracht van de Coalitie voor Inclusie tot stand gekomen in samenwerking met het Nederlands College voor de Rechten van de Mens en de gemeenten Utrecht, Woerden en Ronde Venen en gemaakt door Keturah van Slegtenhorst van Doezijn en Ton Spek van ArbeidZo.

Het boekje is niet meer te bestellen. U kunt hier wel het Word bestand met de tekst downloaden.  Hebt u een vraag over het VN verdrag kijk op de website of stuur een email naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Toolkit voor gemeenten

  • Legal Opinion: Moving Towards Inclusive Education as a Human Right. 
  • Landenrapport over Member State Policies for Children with Disabilities 
  • Het VN verdrag bepaalt, inclusief onderwijs is een recht voor alle kinderen inclusief makkelijk leesbare versie. 
  • Thematische studie over het recht van mensen met een beperking op onderwijs, artikel 24 CRPD 
  • The Right to inclusive education, according to art. 24, background, requirements and questions, Gauthier de Beco. 

  • The right of children with disabilities to education: A rights-based approach to Inclusive Education, Unicef

  • ANED country report on equality of educational and training opportunities for young disabled people, Jose Smits

Rapport mensenrechtenschendingen in GGZ in Nederland

http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/docs/ngos/StichtingMindRights_Netherlands_CAT50.pdf


Artikel VN verdrag en Wetsvoorstel Zorg en Dwang

In dit artikel wordt inzichtelijk gemaakt hoe de inhoud van het wetsvoorstel Zorg en dwang zich verhoudt tot het VN-Verdrag. Er  wordt betoogd dat de inhoud van het wetsvoorstel op gespannen voet staat met de basisbeginselen van het VN-Verdrag. Lees het artikel of de samenvatting.


Best Practices rondom dwangreductie in de Geestelijke Gezondheidszorg

Een inventariserend onderzoek naar best practices bij de reductie van dwang. 
VUmc, Amsterdam, december 2011


Wetsvoorstellen cliëntenrechten: actuele stand van zaken

Journaal Ggz en recht, augustus 2011
Nieuwsbrief voor de psychiatrie, verstandelijk gehandicaptenzorg en psychogeriatrie.


Douchen onder dwang. Jurisprudentie Verplichte ggz

Klacht ex art. 41 e.v. Wet Bopz. Dwangbehandeling (verplicht douchen). Douchen onder dwang.
JVggz, 18 februari 2011


Alternatievenbundel vrijheidsbeperking

Ruim 50 alternatieven voor vrijheidsbeperking in de zorg

Meer dan 100 zorgorganisaties hebben van 2008 tot 2011 meegedaan aan de verbetertrajecten van Zorg voor Beter met als doel: vrijheidsbeperkende maatregelen bij hun cliënten verminderen of helemaal afbouwen. Vilans heeft deze organisaties gevraagd welke alternatieven bij hen uiteindelijk tot succes geleid hebben. Het resultaat vindt u in deze alternatievenbundel. De bundel is bedoeld om andere organisaties te inspireren en te laten zien dat afbouwen vaker mogelijk is dan we in eerste instantie denken.


Het Wetsvoorstel zorg en dwang: een verantwoorde verbetering voor de rechtspositie van mensen met een verstandelijke beperking en dementie?

De inhoud van het wetsvoorstel is specifiek toegespitst op de zorg voor verstandelijk gehandicaptenzorg en psychogeriatrie en neemt op diverse punten afstand van de Wet Bopz. Een nadere bestudering van het wetsvoorstel maakt echter duidelijk dat de wetgever toch vast blijft houden aan een aantal elementen die ook in de Wet Bopz zijn verankerd. 
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, april 2010


Zorg en dwang: één stap voorwaarts, twee terug

Opmerkingen bij het wetsvoorstel zorg en dwang psychogeriatische en verstandelijk gehandicapte cliënten.
Nederlands juristenblad -12-03-2010


Wetsvoorstel Zorg en dwang: een eerste verkenning

In juli 2009 is het lang verwachte wetsvoorstel ‘Zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten’ gezamenlijk met de Memorie van toelichting, waarin een zeer uitgebreide toelichting op de wet en de wetsartikelen wordt gegeven, naar de Tweede Kamer gestuurd.3 Tot begin september hebben de leden van de Tweede Kamer de gelegenheid om schriftelijk te reageren. Het wetsvoorstel wordt vermoedelijk in het najaar plenair in de Tweede Kamer behandeld.

Journaal Ggz en recht,  augustus 2009


Stichting Mind Rights

Actiegroep Tekeer tegen de isoleer!
Stichting Mind Rights vindt dat dwang en isoleercellen moeten verdwijnen uit de psychiatrie.


Dwang is geen oplossing, maar een probleem!

Investeer in zorg in plaats van laatste redmiddelen.
Manifest 5, Dwang is geen oplossing, maar een probleem is geschreven in augustus en september 2010 te Eindhoven, door Jolijn Santegoeds namens Actiegroep Tekeer tegen de isoleer! en Stichting Mind Rights


Het Eindhovens Model voor Supported Decision Making in crisissituaties op het gebied van geestelijke gezondheid

Een variant op de procedure voor het Wetsvoorstel Verplichte Zorg.

Bijlage bij Eindhovens Model on Supported Decision Making

Auteur: Ing. Jolijn Santegoeds, ervaringsdeskundige en mensenrechtenactivist.
28 januari 2009


Gelijkheid, zelfbeschikking en wet psychische zorg

Actiegroep Tekeer tegen de isoleer! / Stichting Mind Rights

Voortschrijdende inzichten inzake dwangbehandeling
Eindhoven, 22 april 2008
Auteur: Jolijn Santegoeds, ervaringsdeskundige en cliëntenbelangenbehartiger

  • Het belangrijkste grondbeginsel van het VN verdrag is waarborgen van de eigen regie en autonomie van mensen. Het gaat erom dat we in ons beleid en in onze maatschappij een bewustwording realiseren dat de autonomie van mensen met een beperking ons uitgangspunt moet zijn, overal in

Lees hier de bepalingen in het VN verdrag die gaan over eigen regie

Lees hier het document, Eigen Regie als basis, visiedocument Initiatiefgroep Eigen Regie

Lees hier de Position Paper: “Nothing about us, without us: ervaringskennis en eigen regie van mensen met beperkingen.” Jacqueline Kool,