Inclusion Europe heeft een reactie geschreven op de Nadere Toelichting op artikel 24 van het VN verdrag dat over onderwijs gaat:

Iedereen heeft het recht om naar school te gaan.
Dit is een mensenrecht.

Het VN verdrag legt dit recht uit en verdedigt het in artikel 24 van het verdrag.

Er is een groep deskundigen die het VN comite voor de rechten van mensen met een beperking wordt genoemd.
Dit comite is een deel van de Verenigde Naties

Ze onderzoeken en verklaren het VN verdrag en onderzoeken of landen zich eraan houden.

Het comite heeft een brief geschreven over hoe men zich beter kan houden aan het VN verdrag. Dit heet een Nadere Toelichting.

Landen moeten aandacht geven aan een Nadere Toelichting omdat het helpt om het VN verdrag beter uit te voeren.

Inclusion Europe heeft haar leden gevraagd wat ze denken over de Nadere Toelichting op artikel 24.

Inclusion Europe heeft een brief gemaakt met de standpunten van haar leden. Ze heeft de brief naar de Verenigde Naties gestuurd.

In de praktijk leven mensen met een beperking en mensen die daar niets mee te maken hebben in hun directe omgeving in gescheiden werelden. Het platform Heroes, Victims and Villains wil hier verandering in brengen, in Nederland en Vlaanderen. Het platform stelt via speelfilms en documentaires de beeldvorming van mensen met een beperking ter discussie. Het programma zet de kracht van beeld in om mensen bewust te maken en houding en gedrag te veranderen. Op deze manier kan film bijdragen aan een betere samenleving.

Op donderdag 14 januari debatteert de Tweede Kamer verder over het VN-verdrag. Een spannend moment voor mensen met een beperking. De Kamer staat op het punt belangrijke beslissingen te nemen over de toegankelijkheid van de Nederlandse samenleving.

Verschillende Kamerleden hebben amendementen ingediend. De Alliantie voor de Implementatie van het VN-verdrag, waar de Coalitie voor Inclusie lid van is, wil graag dat een meerderheid van de Tweede Kamer deze amendementen steunt.

Toegankelijkheid Nederland
Een amendement gaat over de toegankelijkheid van de Nederlandse samenleving. Met dit amendement willen de indieners Otwin van Dijk (PvdA), Linda Voortman (GroenLinks) en Carla Dik-Faber(ChristenUnie) bereiken dat er een verandering optreedt in het denken over toegankelijkheid voor mensen met een beperking: toegankelijkheid moet de norm worden, en ontoegankelijkheid de uitzondering.

Gisteren werd bekend dat er een Kamermeerderheid voor dit amendement is. De Alliantie is hier zeer verheugd over. Het is geweldig dat deze Kamerleden bereid zijn om bij te dragen aan échte veranderingen in de toegankelijkheid Nederland en dat zij hierin verder gaan dan het kabinet aandurft.

Rol gemeenten: integraal plan
Een ander belangrijk amendement gaat over de rol van gemeenten bij de uitvoering van het VN-verdrag. Dit amendement regelt dat gemeenten in hun plannen voor de Participatiewet, de Jeugdwet en de Wmo ook beschrijven hoe zij willen werken aan de uitvoering van het VN-verdrag. Het is de bedoeling van de indieners, Kees van der Staaij (SGP) en Vera Bergkamp (D66), dat gemeenten een integraal plan maken voor het hele sociale domein. Mensen met een beperking moeten bij het opstellen van dit plan betrokken worden.

Het spreekt vanzelf dat de Alliantie een zeer groot voorstander is van dit amendement.

Kieswet
Verder zijn er twee amendementen ingediend over de Kieswet. Deze amendementen regelen het percentage stemlokalen dat toegankelijk moet zijn en de ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking of psychische aandoening in het stemhokje. http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2015D48296 en http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2015D47509 

De Alliantie vindt het belangrijk dat er een Kamermeerderheid komt voor deze amendementen, zodat het wetsvoorstel voor aanpassing van de Kieswet echt in lijn komt met de ambitie van het VN-verdrag.

Komt u ook?
Het debat is een historisch moment voor mensen met een beperking. De Coalitie voor Inclusie zal samen met de andere organisaties van de Alliantie het debat op de publieke tribune volgen. Komt u ook? Het debat begint om 14.30 uur.

Met onze aanwezigheid maken we de regering en de Kamerleden duidelijk dat het VN-verdrag van groot belang is. Er moet in Nederland nog veel gebeuren om gelijkwaardigheid, inclusie en toegankelijkheid werkelijkheid te laten worden. Kom ook en laat zien hoe belangrijk dit is!

Meer over de Alliantie
De Alliantie voor de Implementatie van het VN-verdrag is een samenwerkingsverband tussen Ieder(in), LPGGz, LFB, Per Saldo en de Coalitie voor Inclusie. De Alliantie zet zich in voor snelle en zorgvuldig ratificatie en daadkrachtige implementatie van het VN-verdrag.

Het Belgische GRIP (Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een handicap) pleit voor zelfstandig wonen en leven, midden in de samenleving.

Steun het amendement van Otwin van Dijk met door voorbeelden van ontoegankelijkheid te delen onder hashtag #jekomternietin vandaag en morgen. Dinsdag 19 januari wordt na 15:00 uur gestemd over het wetsvoorstel tot ratificatie van het VN verdrag. De stemming is live te volgen op www.tweedekamer.nl/vergaderingen/livedebat/plenaire-zaal 

Op 3 december 2015 heeft de Europese Commissie het voorstel voor de Europese wet op de toegankelijkheid van goederen en diensten aanvaard waardoor het leven van 80 miljoen mensen in Europa makkelijker zal worden in de toekomst. Inclusion Europe reageert op het voorstel om het nog beter te maken voor mensen met een verstandelijke beperking. Een van de verplichtingen in de wet gaat over eenvoudige taal. Inclusion Europe stelt dat eenvoudige taal niet genoeg is. Bij de ontwikkeling van nieuwe goederen en diensten is het belangrijk dat ze eenvoudig te gebruiken zijn.

Op dinsdag 19 januari a.s. zal de Tweede Kamer zich uitspreken over de ratificatie van het VNverdrag over de rechten van mensen met een beperking. In een amendement pleitte Otwin van Dijk (PvdA) afgelopen week voor toegankelijkheid als een wettelijke norm. De VVD dreigde in het debat de gehele ratificatie van het VN-verdrag te blokkeren als dit amendement zou worden aangenomen. Wij Staan Op! vindt dit een schandelijke gijzeling en stuurt daarom deze week een open brief naar alle fractievoorzitters van de 2e Kamer om deze ondemocratische en discriminerende houding van de VVD te bestrijden door het amendement onverkort aan te nemen. Lees hier de tekst van de open brief.

Of surf naar de website van Wij Staan Op!

Het gebruik van internet is hard gegroeid. We kopen online kleding en voedsel en beheren ons geld via internetbankieren. Inclusion Europe heeft samen met ANFFAS, Mencap, Plena Inclusion and PSOUU, het project Safe Surfing ontwikkelt over veilig internet gebruik door mensen met een verstandelijke beperking. Het project leert hoe je jouw informatie op internet goed kunt beschermen.

14 januari 2016, wetsvoorstel - Moet de toegankelijkheid van goederen en diensten voor gehandicapten de wettelijke norm worden? Dat is de belangrijkste vraag in het debat met staatssecretaris Van Rijn (Welzijn) over het VN-gehandicaptenverdrag. Het debat over het VN-gehandicaptenverdrag werd na de eerste termijn geschorst omdat de staatssecretaris meer tijd nodig had om een amendement van Van Dijk (PvdA) te beoordelen. Die wil de algemene toegankelijkheid van goederen en diensten voor gehandicapten in de wet vastleggen. Toegankelijkheid, bijvoorbeeld van gebouwen, websites en ov, moet zo de norm worden "tenzij dit een onevenredige belasting vormt" vanwege bijvoorbeeld de kosten. Maar Van Rijn is er niet van overtuigd dat dit in de wet moet worden vastgelegd. Hij kiest liever voor een praktische aanpak en geleidelijkheid. Naar het oordeel van Van Ark (VVD) is het amendement in strijd met het regeerakkoord.

GROENLINKS, CHRISTENUNIE, SP EN D66 STEUNEN AMENDEMENT

In een inclusieve samenleving moet toegankelijkheid de norm zijn, zegt Bergkamp (D66). Zij steunt daarom Van Dijks amendement, maar benadrukt wel dat het moet gaan om geleidelijkheid en eenvoudige aanpassingen. Overheden en bedrijven moeten niet pas in actie komen als iemand daarom vraagt, zegt Dik (ChristenUnie). Toegankelijkheid moet normaal worden, aldus Van Gerven (SP), die wel betoogt dat hoge eigen risico's en eigen bijdragen in de zorg die toegankelijkheid aantasten. Voortman (GroenLinks) vindt dat de overheid het goede voorbeeld moet geven, bijvoorbeeld door het toegankelijk maken van stembureaus. In de ogen van Agema (PVV) is Van Dijks amendement "hypocriet": de PvdA heeft de afgelopen jaren het voorzieningenniveau voor gehandicapten afgebroken.

BEZWAREN VAN VVD, CDA, PVV EN SGP TEGEN AMENDEMENT

Alle woordvoerders vinden het streven naar een inclusieve samenleving en toegankelijkheid voor gehandicapten belangrijk. Maar wat leggen we de samenleving precies op door een norm in de wet vast te leggen?, vraagt Keijzer (CDA) zich af. De algemene en brede formulering van Van Dijks amendement tast volgens Van der Staaij (SGP) de rechtszekerheid aan. "Technisch en inhoudelijk slecht" is het oordeel van Van Ark, vooral omdat de gevolgen voor ondernemers onduidelijk zijn. Bedrijven die hun producten niet toegankelijk aanbieden zijn dom bezig omdat ze potentiële klanten negeren, vindt Agema. Maar het amendement leidt volgens haar tot het onnodig criminaliseren van ondernemers.

De Kamer sprak eerder op 9 en 10 december over het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Zij stemt op 19 januari over het wetsvoorstel en de ingediende moties.

Wim Peters heeft een Facebookpagina gemaakt omdat hij onderzoek doet naar de effecten van het VN-Verdrag voor de rechten van personen met een handicap. Hij wil weten wat de effecten zijn in de landen België, Duitsland, Italië, Schotland en - als het Verdrag is geratificeerd - ook Nederland. De pagina is bedoeld om informatie te verzamelen over wetten die naar aanleiding van het Verdrag een bepaling hebben ten behoeve van de rechten van personen met een handicap, of uitspraken van rechters die zich (mede) baseren op het VN-Verdrag bij het onderbouwen van hun uitspraak.

Lees hier de kamerbrief van staatssecretaris Van Rijn van 12 januari 2016 ten behoeve van plenaire behandeling van de wetsvoorstellen ter ratificatie van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap

De Hengelose Petra Postma-­Jansen (44) kwam door een aangeboren
heupafwijking in een rolstoel terecht. Nu deelt ze haar eigen keurmerk uit aan
bedrijven die rolstoeltoegankelijk zijn.

Leerkansen voor iedereen! Ook voor mensen met een beperking na het 18e levensjaar.
Wij pleiten voor het creëren en financieren van opleidingsmogelijkheden voor mensen met een verstandelijke beperking, ook na het 18e levensjaar. Zodat ze optimaal kunnen participeren binnen wonen en werken en een leven lang kunnen leren, net als wij!Lees meer en teken hier.

Jolanda Dale nam het initiatief tot het VN Panel Oldambt, dat de uitvoering van het VN verdrag gaat coordineren in de gemeente.

Op donderdag 14 januari wordt het Tweede Kamerdebat over het VN verdrag vervolgd om 14:30 uur! Komt u ook naar de publieke tribune van de Tweede Kamer?

Op dinsdag 26 januari om 16:15 uur vergadert de VWS Eerste Kamercommissie over de te volgen procedure voor het goedkeuren en uitvoeren van het VN verdrag.

In een procedurevergadering wordt door een Kamercommissie bepaald:

- op welke manier het voorbereidend onderzoek zal plaatsvinden

- hoe de verdere voorbereiding zal verlopen

Een procedurevergadering ter bepaling van de aard van het voorbereidend onderzoek vindt plaats nadat het wetsvoorstel bij de Eerste Kamer is binnengekomen.

Het Platform doven, slechthorenden en tos heeft een brochure uitgegeven met informatie over auditieve beperkingen voor medewerkers van gemeenten en tips voor het verbeteren van de toegankelijkheid voor dove en slechthorende burgers.

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het VN-verdrag. En dat is goed nieuws! Na jaren van uitstel, wachten en spanning is hiermee een grote stap gezet richting de ratificatie en uitvoering van het verdrag. Het woord is nu aan de Eerste Kamer. Als de Eerste Kamer instemt met het verdrag wordt Nederland eindelijk toegankelijker en inclusiever voor mensen met een beperking.

Soms verhitte debatten, spanning bij de mensen in het land en op de publieke tribune, internationale aandacht en veel discussie op sociale media. Dat waren de ingrediënten in de aanloop naar de stemmingen op 21 januari in de Tweede Kamer. Uiteindelijk stemde een ruime meerderheid van de Kamer in met het VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een handicap. Dit is een belangrijke stap op weg naar echte veranderingen voor een toegankelijker en inclusiever Nederland. Een Nederland waarin barrières voor mensen met een beperking verdwijnen.

Wat is er nog meer besloten?
In aanloop naar de stemmingen over het VN-verdrag debatteerde de Tweede Kamerleden over verschillende amendementen. Ook werden er diverse moties door hen ingebracht. Hier is nu duidelijkheid over gekomen.

Amendementen
Twee belangrijke amendementen die zijn aangenomen gaan over algemene toegankelijkheid en over de rol van gemeenten bij de uitvoering van het VN-verdrag.

Otwin van Dijk (PvdA), Linda Voortman (GroenLinks) en Carla Dik-Faber (ChristenUnie) pleitten in een amendement voor een totale verandering in het denken: aanpassingen om Nederland toegankelijker te maken zijn geen extra service, maar moeten een vanzelfsprekendheid zijn. Dit amendement en het subamendement van Kees van der Staaij (SGP) en Mona Keijzer (CDA) zijn aangenomen. De Alliantie vindt het geweldig dat toegankelijkheid in Nederland de norm gaat worden!

Kees van der Staaij (SGP) en Vera Bergkamp (D66) wilden met hun amendement bereiken dat gemeenten in hun plannen voor de Participatiewet, de Jeugdwet en de Wmo ook beschrijven hoe zij willen werken aan de uitvoering van het VN-verdrag. De Alliantie is zeer verheugd dat ook dit amendement is aangenomen.

Motie
Een belangrijke motie die is aangenomen regelt dat het reeds bestaande Plan van Aanpak voor de uitvoering van het VN-verdrag wordt uitgewerkt. In het uitgebreide Plan van Aanpak komen concrete doelen en tijdspaden te staan. Ook wordt er een stappenplan in opgenomen. De Alliantie is zeer blij dat deze motie is aangenomen.

Eerste Kamer nu aan zet
Nu de Tweede Kamer heeft ingestemd met het VN-verdrag volgt de behandeling in de Eerste Kamer. Ook de Eerste Kamer moet namelijk met het verdrag instemmen. Pas dan kan het VN-verdrag worden geratificeerd.

Nederland is één van de laatste landen die het verdrag nog moet ratificeren. Na de ratificatie volgt de implementatie (uitvoering). De Alliantie voor de Implementatie van het VN-verdrag zet zich in voor zowel een zorgvuldige en spoedige ratificatie als voor een daadkrachtige implementatie. Ook De Alliantie kijkt uit naar de behandeling van het VN-verdrag in de Eerste Kamer.

(overgenomen van de website van Iederin)

Woensdag en donderdag waren historische dagen. De Tweede Kamer debatteerde eindelijk over het VN-verdrag voor rechten van mensen met een handicap. Mensen met een beperking hebben jaren naar dit moment uitgekeken. Meedoen, je leven zelf vormgeven, wordt met het verdrag een vanzelfsprekendheid. Het is een belangrijke stap op weg naar een inclusieve samenleving.

Het debat dat donderdag 17 december zou worden gehouden is inmiddels uitgesteld en zal weer worden geagendeerd na het kerstreces.

Verschillende politieke partijen hebben erop aangedrongen dat het debat in ieder geval voor Kerst wordt afgerond. Als de Tweede Kamer voor ratificatie stemt, wordt het aan de Eerste Kamer voorgelegd. Als ook daar een meerderheid voor het voorstel is, is ratificatie van het verdrag een feit.

Stap voor stap

De dag na ratificatie zal niet ineens alles anders zijn. Het is het begin van een geleidelijke verandering. Het openbaar vervoer zal op den duur toegankelijker worden. De openbare ruimte zal voor mensen met een mobiliteitsbeperking minder obstakels bevatten. Gemeenten zullen ervoor moeten gaan zorgen dat de informatie die ze verstrekken ook toegankelijk is voor mensen met een verstandelijke beperking. Dingen die voor mensen zonder beperking vanzelfsprekend zijn, worden stap voor stap ook voor mensen met een beperking toegankelijk.

Kamerbrief 16 december: Reactie op het amendement van het lid Otwin van Dijk c.s. op de wetsvoorstellen ter ratificatie van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169)

Tekst Otwin van Dijk debat eerste termijn: http://www.vnverdragwaarmaken.nl/vnverdragwaarmaken/actueel/155-tekst-otwin-van-dijk-tweede-kamer-debat-vn-verdrag

Tekst Lida Voortman debat eerste termijn: http://www.vnverdragwaarmaken.nl/vnverdragwaarmaken/actueel/159-spreektekst-linda-voortman-groenlinks-debat-vn-verdrag

Update Wij Staan Op over debat: https://wijstaanop.wordpress.com/2015/12/10/vluchtige-update-debat-ratificatie-vn-verdrag/#more-197 en bespreking behandeling: https://wijstaanop.wordpress.com/2015/12/11/bespreking-vn-verdrag-inzake-de-rechten-van-personen-met-een-handicap/

Interviews Jan Troost/Terug naar de Bossen: 

Gert Jan Segers https://www.youtube.com/watch?v=z_eM2HasBjo

Ietje van Halem https://www.youtube.com/watch?v=SUL4PaeA9tU

Linda Voortman https://www.youtube.com/watch?v=JvLwmRqLEXQ

Henk van Gerven https://www.youtube.com/watch?v=A7-DOuGLEjA

Staatssecretaris van Rijn https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=08_0GWE1ktY&app=desktop

Kamerplanning ratificatie https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10207882382318199&set=gm.1060576460640219&type=3&__mref=message

Er komt een algemene verplichting om gebouwen en bedrijven toegankelijk te maken voor mensen met een handicap. De verplichting moet ingaan per 1 januari 2017. In de Tweede Kamer is achter de schermen druk onderhandeld om een meerderheid te krijgen voor wijzigingsvoorstellen bij de uitvoeringswet van een verdrag. Daarover is nu overeenstemming bereikt.

Hoe kan Nederland in zijn beleid voor mensenrechten, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking meer doen aan gelijke kansen voor mensen met een beperking?
Reni de Boer, voorvechter van gelijke rechten voor mensen met een handicap en toezichthouder bij het Liliane Fonds, overhandigde een aantal concrete adviezen aan de Tweede Kamercommissies voor Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Zij doet dit namens de 'Dutch Coalition on Disability and Development' (DCDD).