Social return on investment (SR) – hiermee kunnen opdrachtgevers bij het gunnen van projecten die opdrachtnemers voorrang geven, die tijdens een opdracht ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt inzetten.

Een sturingsinstrument dus om deze doelgroep aan volwaardig duurzaam werk te helpen. En werkt het? Ook hier is de praktijk weerbarstiger dan de tekentafel. Er valt dan ook nog veel te verbeteren aan de inzet van SR. Daarom gingen werkgevers en gemeenten met elkaar in gesprek tijdens de conferentie 'Perspectief op social return', die De Normaalste Zaak, InterPactum en MVO-Nederland in november 2015 organiseerden. Het doel van de middag was ‘komen tot een gemeenschappelijk perspectief van waaruit concrete problemen kunnen worden besproken en opgelost’. Dit boekje bevat in vogelvlucht de vragen en opbrengsten uit deze inspirerende dialoog, stapstenen naar social return 3.0, tips voor werkgevers en gemeenten en een wegwijzer om zelf een dialoogsessie met stakeholders te organiseren. De tekst van het boekje - in PDF - vindt u hier.

De Normaalste Zaak en Accenture werken samen aan een inclusieve arbeidsmarkt. Het doel is dat ieders talent wordt benut, of de werknemer nu een beperking heeft of niet. Inmiddels hebben 400 organisaties zich aangesloten bij dit initiatief, waaronder 80 grote bedrijven. Zij hebben expliciet de ambitie gesteld om meer mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen.

Dit is in lijn met de Participatiewet en draagt bij aan de doelstelling van werkgevers en overheid om eind 2026 100.000 arbeidsplekken te creëren voor deze groep. Als volgende stap in de samenwerking organiseren De Normaalste Zaak en Accenture, samen met AWVN, de leergang Inclusief Ondernemen. In de leergang wordt de in Nederland aanwezige kennis en ervaring voor het eerst gebundeld en op een inspirerende wijze overgedragen.
De leergang begint op 24 mei 2016 en beslaat uit 4 masterclasses. Inschrijven kan tot 30 april. Kijk hier voor meer informatie.

Wim Peters van Stimulansz schreef het Casusboekje VN verdrag rechten van personen met een handicap met verhalen over mensen. Verhalen die illustreren welke hindernissen mensen met een beperking in het dagelijks leven moeten overwinnen. En hoe zij het recht op toegang tot bijvoorbeeld openbare voorzieningen tot de rechter toe hebben bevochten. De verhalen zijn gebaseerd op zaken waarin een rechter een uitspraak heeft gedaan. Maak uw gemeente attent op dit boekje!

Foto's op Twitter zijn vanaf nu toegankelijk te maken voor mensen met een visuele beperking. Als je foto's Tweet met de Twitter-app voor iOS of Android, heb je de mogelijkheid om een beschrijving van de afbeeldingen op te nemen, zodat de content ook toegankelijk is voor blinden en slechtzienden. Hier lees je hoe je deze functie instelt.

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het VN-verdrag. Nu is het de beurt aan de Eerste Kamer. De Alliantie, een samenwerkingsverband waar de Coalitie voor Inclusie onderdeel van uitmaakt, heeft aan Eerste Kamerleden gevraagd nog eens goed te kijken naar de ambitie van de regering. Zij vragen daarbij speciale aandacht voor de zogenaamde ‘interpretatieve verklaringen’ van de regering. Deze verklaringen zijn onnodig en onwenselijk.

De regering wil de verklaringen afgeven bij de ratificatie van het VN-verdrag. Met deze verklaringen wil de regering duidelijk maken hoe zij bepaalde onderdelen van het verdrag uitlegt. Hier is veel kritiek op. De verklaringen doen afbreuk aan de kracht en de inhoud van het verdrag. De Alliantie wil daarom dat de regering deze verklaringen intrekt. Ook het College voor de Rechten van de Mens en de Raad van State hebben aangegeven dat zij verschillende van deze verklaringen onnodig of zelfs onwenselijk vinden.

Ook een ‘Ja’ van de Eerste Kamer
Vandaag start de Eerste Kamer met de behandeling van de Goedkeuringswet en Uitvoeringswet voor ratificatie. In een brief vraagt de Alliantie aan de Eerste Kamer:
•een stevig signaal af te geven over het belang van daadkrachtig leiderschap van de regering;
•bij de regering aan te dringen op een snelle besluitvorming over het facultatief protocol (dit protocol regelt het individuele klachtrecht);
•en nut en noodzaak van de interpretatieve verklaringen goed te bespreken en ook hierover een signaal aan de regering af te geven.

Het VN-verdrag is van grote betekenis voor mensen met een beperking, aandoening of chronische ziekte. Dat was, direct na de stemmingsuitslag in de Tweede Kamer, letterlijk voelbaar op de publieke tribune. Mensen met een beperking hopen uiteraard dat het ‘ja’ van de Eerste Kamer net zo betekenisvol zal zijn.

De Alliantie
De Alliantie voor de Implementatie van het VN-verdrag is een samenwerking tussen Ieder(in), LPGGz, LFB, Per Saldo en de Coalitie voor Inclusie.

De brief en de bijlage kunt u hier downloaden.

Het UWV hoeft de 30-jarige Hugo Mkandawire uit Den Bosch geen vergoeding te geven voor het inhuren van een doventolk om zijn hbo-opleiding te kunnen vervolgen. Dat besliste de rechtbank Oost-Brabant woensdag. Volgens Mkandawire is er sprake van discriminatie op grond van handicap. Hij stelt dat gehandicapte studenten van 30 jaar en ouder door de gestelde leeftijdsgrens worden beperkt in hun mogelijkheden om onderwijs te volgen, terwijl deze beperking niet geldt voor studenten zonder handicap. Ook mag er volgens hem geen leeftijdsgrens worden gehanteerd, omdat het in strijd is met internationale verdragsbepalingen en met het recht van de Europese Unie. Daar ging de rechtbank woensdag niet in mee.

"Het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking kan onze manier van denken veranderen", zegt Jenny Goldschmidt, voorzitter van het bestuur van de Coalitie voor Inclusie in een interview met Markant. Lees verder.

Nederland heeft het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap in 2007 ondertekend, maar nog steeds niet geratificeerd. Dat betekent dat het in Nederland nog niet in werking is, en dat er nog altijd wetten en beleid van kracht kunnen zijn die op gespannen voet staan met dit verdrag. Op 21 januari stemde de Tweede Kamer in met het Verdrag; de hoop en verwachting is dat de Eerste Kamer snel zal volgen. Wat gaat ratificatie van het VN-verdrag in de praktijk betekenen?

Een gesprek met Conny Kooijman, directeur van LFB Nederland en beleidsondersteuner van Ieder(in), Henriëtte Sandvoort, ervaringsdeskundige trainer van de LFB en tevens lid van de programmacommissie van het ZonMw-programma Gewoon Bijzonder en Jeanet Wardenier, ervaringsdeskundig medewerker van de LFB Wolvega en van Coalitie voor Inclusie over de betekenis van het VN-Verdrag. 

‘De meeste kamerleden zeiden dat ze het VN-Verdrag belangrijk vonden, en dat het goed is als er beleid en wetten over worden gemaakt. Dat meenden ze ook wel, maar het waren toch verhalen van politici. Toen kamerlid Otwin van Dijk aan het woord kwam, merkte je ineens dat er iemand uit eigen ervaring sprak. Dan wordt het een verhaal over meedoen, en niet over wetten en regels. Dan zie je meteen hoe belangrijk ervaringsdeskundigheid is!’ (ZonMW digitale publicaties)

-> Lees meer

De Europese Unie nodigt u uit om mee te praten over de Europese strategie inzake handicaps 2010-2020. De strategie beschrijft de plannen om mensen met een handicap in staat te stellen hun rechten volledig uit te oefenen en op gelijke voet als anderen aan de samenleving en de economie deel te nemen.

De kernpunten in de strategie zijn:
- Toegankelijkheid
- Participatie (meedoen)
- Gelijkheid
- Werkgelegenheid
- Onderwijs en opleiding
- Sociale bescherming
- Gezondheid
- Het bevorderen van rechten van mensen met een handicap op international niveau

Als u uw ervaringen wilt delen en uw mening wilt geven kunt u dit formulier invullen en terugmailen naar de Europese Unie:
- Wat is er al bereikt?
- Waar loopt u tegenaan?
- Hoe kan de Europese Unie dit oplossen?

Birsen Basar (30) is een prachtig voorbeeld van hoe je succesvol kunt zijn, ondanks een beperking. Tijdens haar HBO opleiding kreeg ze de diagnose autisme. Ze is auteur van de boeken ‘Ik wil niet meer onzichtbaar zijn’, ‘De jungle van autisme’ en ‘Mijn wereld van autisme’. Lees het interview met Birsen op de website Your Own Style

Mi ta stimabo, donateur van de Coalitie voor Inclusie, is genomineerd voor "Potje met geld 2015" voor het uitbrengen van hun brochure over samenwerking met ouders en professionals Waarom moeilijk doen als het samen kan (Loesje). De brochure werd uitgebracht met steun van Zorgbelang Brabant. Mi ta stimabo vindt het leuk vinden als jullie ook een stem willen uitbrengen.

Het Kenniscentrum HAN SOCIAAL gaat samen met ervaringsdeskundigen, praktijkorganisaties, professionals, docenten en studenten in de nieuwe Leerwerkplaats Ervaringsdeskundigheid aan de slag met de vraag hoe de inzet van ervaringsdeskundigheid in onderwijs, onderzoek en praktijk kan worden versterkt. De kennis van ervaringsdeskundigen wordt als cruciaal gezien voor het verbeteren van de kwaliteit van zorg en ondersteuning aan cliënten. Het traject bestaat uit 5 bijeenkomsten die in 2016 plaatsvinden.

Inclusion Europe heeft een reactie geschreven op de Nadere Toelichting op artikel 24 van het VN verdrag dat over onderwijs gaat:

Iedereen heeft het recht om naar school te gaan.
Dit is een mensenrecht.

Het VN verdrag legt dit recht uit en verdedigt het in artikel 24 van het verdrag.

Er is een groep deskundigen die het VN comite voor de rechten van mensen met een beperking wordt genoemd.
Dit comite is een deel van de Verenigde Naties

Ze onderzoeken en verklaren het VN verdrag en onderzoeken of landen zich eraan houden.

Het comite heeft een brief geschreven over hoe men zich beter kan houden aan het VN verdrag. Dit heet een Nadere Toelichting.

Landen moeten aandacht geven aan een Nadere Toelichting omdat het helpt om het VN verdrag beter uit te voeren.

Inclusion Europe heeft haar leden gevraagd wat ze denken over de Nadere Toelichting op artikel 24.

Inclusion Europe heeft een brief gemaakt met de standpunten van haar leden. Ze heeft de brief naar de Verenigde Naties gestuurd.

Als kind van negen maanden was hij met de kinderstoel achterovergevallen en daarbij heeft hij een handicap opgelopen. Toen hij acht was, werd hij naar een instelling gebracht omdat hij ook epilepsie kreeg. Wilt u het levensverhaal ook lezen van Henk van Dijk, dat kan in het boek “van Boeijen Los”.

Wilt u het boek bestellen, surf dan naar http://lfb.nu/wolvega/nieuws/351-boek-henk-van-dijk-bestellen

In de praktijk leven mensen met een beperking en mensen die daar niets mee te maken hebben in hun directe omgeving in gescheiden werelden. Het platform Heroes, Victims and Villains wil hier verandering in brengen, in Nederland en Vlaanderen. Het platform stelt via speelfilms en documentaires de beeldvorming van mensen met een beperking ter discussie. Het programma zet de kracht van beeld in om mensen bewust te maken en houding en gedrag te veranderen. Op deze manier kan film bijdragen aan een betere samenleving.

De Eerste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft op 11 maart 2016 de memorie van antwoord (in Word / in PDF) ontvangen van staatssecretaris Van Rijn en bespreekt op 15 maart 2016 de hoe de procedure verder zal lopen en wanneer de plenaire behandeling kan plaatsvinden in de Eerste Kamer.

Het Belgische GRIP (Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een handicap) pleit voor zelfstandig wonen en leven, midden in de samenleving.

De beweging naar ‘inclusief ondernemen’ is duidelijk zichtbaar, aldus Marieke Mulder van De Normaalste Zaak.

“We zien dat steeds meer werkgevers interesse hebben in het aannemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Pensioenfondsen vertellen ons dat ze willen investeren in bedrijven die inclusief ondernemen, er komen in heel Nederland regionale netwerken van de grond. Onze mailbox zit vol met vragen. We gaan de goede kant op.” Voor ondernemers heeft De Normaalste Zaak een routekaart ontwikkeld die laat zien hoe je inclusief ondernemer kunt worden.

Op 3 december 2015 heeft de Europese Commissie het voorstel voor de Europese wet op de toegankelijkheid van goederen en diensten aanvaard waardoor het leven van 80 miljoen mensen in Europa makkelijker zal worden in de toekomst. Inclusion Europe reageert op het voorstel om het nog beter te maken voor mensen met een verstandelijke beperking. Een van de verplichtingen in de wet gaat over eenvoudige taal. Inclusion Europe stelt dat eenvoudige taal niet genoeg is. Bij de ontwikkeling van nieuwe goederen en diensten is het belangrijk dat ze eenvoudig te gebruiken zijn.

Op 16 februari 2016 kwam de Eerste Kamercommissie voor VWS bij elkaar voor een gesprek over de ratificatie van het VN-verdrag. Verschillende politieke partijen hebben vragen gesteld. Staatssecretaris Van Rijn moet uiterlijk 11 maart reageren met een memorie van antwoord.

Hieronder vindt u een overzicht van de gestelde vragen:

PVV: VN-verdrag gaat onder andere over de bevordering van culturele rechten. Kan de regering aangeven wat de definitie, strekking en reikwijdte van dit begrip is?

SP: Gaat in op het Plan van Aanpak: 
De SP vindt dat dit plan getuigt van een top-down benadering. Waarom een landelijk overleg, en waarom geen lokaal overleg? Waarom niet meer focus op gemeenten en hun dialoog met ervaringsdeskundige burgers?
Verder maakt de SP opmerkingen over de visie in dit Plan van Aanpak (of liever: het gebrek hieraan). Waar is de stip op de horizon? Welke ijkmomenten zijn er? En op welke wijze gaat de regering het proces volgen en toetsen?
Tenslotte merkt de SP op dat de Tweede Kamer en de Alliantie al veel hebben gezegd over het Facultatief Protocol. De SP vraagt wanneer de regering nu stappen gaat zetten om dit Protocol te ondertekenen.

GroenLinks: Ook GL vraagt om antwoord van de regering over het Facultatief Protocol. GL vraagt ook hoe de -aan de Wet gelijke behandeling op grond van handicap op chronische ziekte toegevoegde- preambule over de autonomie van mensen met een beperking moet worden geïnterpreteerd. Dit is een amendement geweest van Mona Keijzer. 
GL constateert dat de Uitvoeringswet wel normen definieert, maar geen afdwingbare rechten in het leven roept. GL vraagt zich af of deze waarneming klopt. En op welke wijze de implementatie dan wordt geborgd: hoe zijn private partijen ertoe te brengen om de norm van toegankelijkheid te implementeren? Op welke wijze worden zij gestimuleerd dan wel verplicht, en wanneer is er sprake van onbillijkheid? 

GL vraagt aandacht voor de implementatie van het VN-verdrag (en de betrokkenheid van de bestuurscolleges daarbij) in Caribisch Nederland. Welke financiële consequenties zal dit hebben voor dit gedeelte van Nederland, en is de regering bereid om hier verantwoordelijkheid voor te dragen?

SGP: De SGP vraagt de regering op welke manier zij uitwerking gaat geven aan de AmvB over algemene toegankelijkheid. En vraagt ook welke tijdsplanning de regering hierbij hanteert. 
Daarnaast benadrukt de SGP ook de rol van de gemeenten. Volgens de SGP past een grote rol van gemeenten goed bij de implementatie van het VN-verdrag. De SGP wil graag van de regering weten hoe zij deze verplichting onder de aandacht van gemeenten gaat brengen, en of de regering gemeenten hierbij ook gaat ondersteunen. Tenslotte wil de SGP weten hoe de regering er zorg voor draagt dat mensen met een beperking voldoende bij het opstellen van gemeentebeleid worden betrokken. 
De SGP vraagt verder aandacht voor de interpretatieve verklaring bij artikel 10 van het VN-verdrag. De SGP vindt deze verklaring ‘verdrietig en onwenselijk’. 
Tenslotte vraagt de SGP de regering hoe zij uitvoering gaat geven aan de verplichting voor internationale samenwerking.

Lees hier het volledige verslag van de bijeenkomst.

Het gebruik van internet is hard gegroeid. We kopen online kleding en voedsel en beheren ons geld via internetbankieren. Inclusion Europe heeft samen met ANFFAS, Mencap, Plena Inclusion and PSOUU, het project Safe Surfing ontwikkelt over veilig internet gebruik door mensen met een verstandelijke beperking. Het project leert hoe je jouw informatie op internet goed kunt beschermen.