(artikel overgenomen van www.in1school.nl)

Bij de uitvoering van Passend Onderwijs wordt te weinig gedaan om leerlingen met een beperking binnen het reguliere onderwijs te houden. Dat stelt de Onderwijsraad in haar advies over de uitvoering van Passend Onderwijs, dat 5 december verscheen. Het afzonderen van leerlingen met een beperking in speciale scholen is in strijd met internationale verdragen.

De raad verwijst naar artikel 24 uit IVRPH (VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap). In dat verdrag en de onlangs verschenen nadere uitleg wordt bepaald dat “er een sterke gerichtheid moet zijn op het aanbieden van gezamenlijk onderwijs aan personen met en zonder handicap”, aldus de Onderwijsraad. De Nederlandse Wet Passend Onderwijs legt zulk inclusief onderwijs niet expliciet vast als de meest wenselijke optie, signaleert de raad.

Strijd met WGBH/CZ
Er is ook strijd met de WGBH/CZ (Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte) volgens de Onderwijsraad. Deze wet verbiedt om onderscheid te maken tussen leerlingen met en zonder handicap of chronische ziekte als het gaat om toegang tot het onderwijs. Als dat wel gebeurt, is er sprake van discriminatie. Volgens de WGBH/CZ moet een school bij aanmelding van een leerling met een beperking, altijd onderzoeken of de school de extra ondersteuning zelf kan bieden. De Wet Passend Onderwijs is minder strict en laat ruimte voor scholen om leerlingen te weigeren indien het zelf gekozen schoolondersteuningsprofiel niet past bij de leerling. Volgens de Onderwijsraad zijn de onderwijsprofielen te behoudend en is er te weinig aandacht voor het beter inpassen van leerlingen met een beperking.

Beperkt ondersteuningsaanbod
De Onderwijsraad is op meer punten kritisch over de uitvoering van Passend Onderwijs. Er lijken te grote regionale verschillen te ontstaan in de mate waarin leerlingen met een beperking ondersteuning krijgen. De raad vindt het opmerkelijk dat er nog steeds een beperkt aanbod is voor specifieke categorieën leerlingen die ook al ten tijde van de leerlinggebonden financiering tussen wal en schip vielen. Het gaat dan om leerlingen die vanwege het benodigde maatwerk moeilijk plaatsbaar waren op een bepaald schoolniveau of op een school in een van de bestaande clusters; bijvoorbeeld leerlingen met een autismespectrumstoornis die op cognitief niveau havo of vwo aankunnen.

De raad signaleert ook dat samenwerkingsverbanden te weinig moeite doen een gezamenlijk gedragen visie te ontwikelen op wat een goed dekkend onderwijsaanbod moet zijn.

Gebrek aan scholing
Ook uit de Onderwijsraad kritiek op het gebrek aan scholing van leerkrachten. De meerderheid van leerkrachten wil betere scholing en nascholing, bijvoorbeeld in het omgaan met verschillen tussen leerlingen en in het omgaan met gedragsproblemen. De helft van de lerarenopleidingen is dat wel meer gaan doen maar dat is nog onvoldoende volgens de raad.

De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege dat de regering en de Tweede Kamer, gevraagd en ongevraagd, adviseert over hoofdlijnen van beleid en wetgeving op het gebied van het onderwijs.

Uitnodiging:
Je staat er niet alleen voor!

Hoe ontmoeten we elkaar? Hoe leggen we contact met elkaar? Ieder(in) wil samen met mensen en organisaties in de achterban uitvinden hoe dat werkt.

U bent net als veel andere mensen bezig met het verbeteren van de positie van gehandicapten en chronisch zieken. Dat gebeurt op veel plekken en in allerlei vormen. Onder het motto ‘Je staat er niet alleen voor!’ kunnen we van elkaar leren en bekijken hoe we beter samen kunnen optrekken.

Met het project Krachtig Platform onderzoeken we samen hoe dat kan. Heeft u hier ideeën over? Of goede voorbeelden van netwerken online en in de praktijk? Dan nodigen wij u van harte uit om met ons mee te denken!

Kom ook naar de bijeenkomst van Krachtig Platform in Eindhoven op:

Dinsdag 13 december van 13.30 – 16.00 uur
Buurtcentrum de Rondweg
Camphuysenstr 1, 5615 KS Eindhoven

U kunt zich via deze link aanmelden: https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/krachtig

Kent u nog meer actieve mensen voor wie deze bijeenkomst ook interessant kan zijn? Stuur de uitnodiging a.u.b. door of neem hem of haar mee naar de bijeenkomst.

We zien u graag op dinsdag 13 december in Eindhoven!

Meer informatie kunt u krijgen bij:
Aartjan ter Haar, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., T 0615870971
Joris Barendrecht, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Het wordt tijd voor een nieuw geluid op de Nederlandse televisie!

Vind jij ook dat blinde en slechtziende mensen ook optimaal moeten kunnen genieten van al die prachtige programma's op onze televisie?

Audiodescriptie geeft blinde en slechtziende mensen letterlijk een stem die ze, tussen het gesproken woord door, vertelt wat ze niet kunnen zien. Audiodescriptie werkt via een speciale app die nu al gratis kan worden gedownload.
Maar... dan moet audiodescriptie wel bij een televisieprogramma worden aangeboden.

Om ons heen wordt audiodescriptie al volop toegepast maar nog niet in ons land. En dat moet gaan veranderen. Want waarom zijn er op onze televisie wél allerlei voorzieningen voor doven en slechthorenden en niet voor blinden en slechtzienden?

Daarom hebben de belangrijkste organisaties voor blinden en slechtzienden in ons land zich verenigd in een initiatief om audiodescriptie op de kaart te krijgen: bij televisieproducenten, omroepbazen en de Nederlandse politiek.

Vind jij ook dat audiodescriptie er moet komen? Ga dan nu naar de speciale actiewebsite: ik wil audiodescriptie  en teken de petitie!

Een wat ongebruikelijk verzoek: we zoeken PvdA-leden!

Komende week heeft de PvdA haar deadline voor indienen van amendementen w.b. hun verkiezingsprogramma. Jan Troost heeft een aantal amendementen ingediend m.b.t. Ontwikkelingssamenwerking. Implementatie van het VN-Verdrag binnen ontwikkelingssamenwerking is van groot belang, daarvoor doet Jan een aantal concrete suggesties.

De amendementen zullen het echter niet halen zonder 100 'likes' van andere PvdA-leden. En de deadline is al a.s. woensdag 23:59 uur....!

We weten dat het ambitieus is, maar ben je PvdA-lid en/of ken je leden? Ga dan naar de zogeheten ledenkamer van de PvdA en like de amendementen (zie onderaan dit bericht), en roep mede-partijleden op hetzelfde te doen door deze mail door te sturen.
Het is kort dag, maar het zou fantastisch zijn als het ons lukt om voor woensdagnacht 100 likes te ontvangen!

Amendement Internationale samenwerking Partijprogramma PvdA Pagina 60 en 61:

PAGINA 60
Nederland heeft in het bijzonder een voortrekkersrol te vervullen als het gaat om rechten van vrouwen, kinderen, LHBTI, mensen met een handicap en mensenrechtenverdedigers.
De PvdA wil zich in het bijzonder inzetten voor gelijke rechten voor vrouwen en meisjes, met name zij die te maken hebben met verschillende vormen van uitsluiting zoals meisjes en vrouwen met een handicap.
PAGINA 61
We willen dat kinderen naar school kunnen blijven gaan en dat er werk en opleiding is voor de volwassenen, zodat mensen weer een eigen bestaan kunnen opbouwen. Wij willen dat binnen noodhulp kwetsbare groepen –die makkelijk achterblijven- bereikt worden, zoals mensen met een handicap zoals verwoord in het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap.

(bericht van DCDD Dutch Coalition on Disability and Development)

Lees deze blog van Jan Troost over de voorgestelde Algemene Maatregel van Bestuur die Algemene Toegankelijkheid moet regelen: https://troostoverleven.nl/2016/10/geen-tranen-maar-vuur-spuwde-uit-mijn-ogen/

Je kunt tot 7 november 2016 je mening geven over het voorstel. Wees er snel bij. 
Hier kun je het voorstel lezen en je reactie insturen:
https://www.internetconsultatie.nl/toegankelijkheid

 

Jeanet Wardenier en Henk van Dijk hebben een boekje gemaakt over de VN regels in makkelijke taal.

Zij geven in gemakkelijke taal informatie over het VN-verdrag. Mensen met een beperking zijn zich vaak niet bewust van de rechten en plichten van het VN-verdrag. Daarom is informatie over het verdrag belangrijk.

Lees hier hoe je het boekje kunt bestellen. Het kost € 2,75. De verzendkosten zijn afhankelijk van de hoeveelheid.

Tip: als sint- of kerstcadeau!
Bent u werkgever? Voeg het boekje bij het kerstpakket.

Staatssecretaris Van Rijn moet uiterlijk 15 december met een drastisch aangepast Besluit toegankelijkheid komen. Deze motie heeft de Tweede Kamer dinsdag  15 november 2016 aangenomen.

Mensen met een beperking hadden maanden op dit besluit gewacht. Eindelijk zou duidelijk worden hoe goederen, diensten, gebouwen en openbare ruimte voor iedereen toegankelijk gemaakt zouden worden, in lijn met het VN-Verdrag. Maar toen het Besluit toegankelijkheid eind oktober naar buiten kwam, waren de reacties daarop overwegend negatief. Dit plan was veel te vrijblijvend en bood geen concrete richtlijnen om Nederland toegankelijk te maken. Bovendien was het tot stand gekomen zonder de inbreng van mensen met een beperking en hun organisaties.

De Kamer heeft zich gisteren dus ook uitgesproken tegen het Besluit dat nu voorligt. In de motie wordt Van Rijn gevraagd om uiterlijk op 15 december met een nieuw Besluit te komen, “waarbij wordt aangegeven hoe de norm om tot algemene toegankelijkheid te komen, wordt ingevuld.”

In de motie wordt vervolgens verwezen naar Artikel 9 van het Algemeen commentaar op het VN-verdrag. Hierin staat beschreven wat onder ‘toegankelijkheid’ moet worden verstaan. Met daarbij een concrete uitwerking van normen en regels, per sector en per product en dienst.

Betrek organisaties van mensen met een beperking nu wel!
Alle mensen en organisaties die zich onlangs in een verklaring hebben uitgesproken tegen het voorliggende besluit - waaronder de Coalitie voor Inclusie vanuit de Alliantie VN-verdrag - zijn blij dat staatssecretaris Van Rijn nu terug moet naar de tekentafel.
Maar om tot een goed nieuw besluit te komen, is het nodig dat Van Rijn organisaties van mensen met een beperking bij het opstellen betrekt. Dit is ook in lijn met het VN-verdrag, dat stelt dat mensen met een beperking betrokken moeten worden bij de ontwikkeling van beleid dat hen raakt. Dat is hier overduidelijk het geval. Wij roepen de staatssecretaris daarom op om ons deze keer wel aan tafel te vragen.

De Kamermotie is ingediend door Volp (PvdA), Keijzer (CDA), Van der Staaij (SGP), Bergkamp (D66), Dik-Faber (CU), Krol (50plus) en Leijten (SP).

Link naar de motie

Zie ook onze eerdere berichten over het Besluit in VN Actueel

Besluit toegankelijkheid voor personen met een handicap of chronische ziekte.
Bij het aannemen van het VN verdrag heeft de Tweede Kamer besloten de Algemene Toegankelijkheid vast te leggen in de wet. Hoe dit precies moet worden uitgevoerd wordt uitgewerkt in een Algemene Maatregel van Bestuur. De overheid legt nu het conceptbesluit voor waarin nadere regels worden gesteld ter uitvoering van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte.

Doel van de regeling
Dit conceptbesluit geeft invulling aan artikel 2a van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (Wgbh/cz). De norm uit dit artikel is vrij algemeen geformuleerd. In de toelichting wordt geschreven over een geleidelijke verwezenlijking van algemene toegankelijkheid, over voorzieningen van eenvoudige aard en over onevenredige belasting. Dit conceptbesluit geeft een nadere duiding van deze termen.

Hier kunt u het voorstel lezen en uw reactie insturen
https://www.internetconsultatie.nl/toegankelijkheid

Belangrijk: de reactietermijn sluit al op 7 november 2016. Wees er snel bij!

Geachte meneer Van Rijn,

Mede naar aanleiding van de reacties op de internetconsultatie willen wij u ons gezamenlijke standpunt duidelijk maken over het concept Besluit toegankelijkheid. Dit standpunt is aanvullend op alle individuele reacties die wij stuurden in het kader van de internetconsultatie.
Het concept Besluit toegankelijkheid is voor ons allen volstrekt onacceptabel. Door zelfregulering als uitgangspunt te hanteren, door het volkomen gebrek aan helderheid over hoe en wat de randvoorwaarden en kaders van de implementatie zijn, en door de zeer onwenselijke verwijzing naar het Bouwbesluit en de Kieswet (die geen VN-proof kaders bieden) zijn wij genoodzaakt om deze AMvB integraal te verwerpen.

Zoals in de talloze reacties op de internetconsultatie te lezen is, doen wij een dringend beroep op u: terug naar de tekentafel!
Zorg ditmaal voor betrokkenheid van de mensen voor wie het verdrag bedoeld is en de mensen die werk moeten maken van het toegankelijk maken van Nederland. Maak gebruik van reeds bestaande en bewezen Nederlandse en Europese normen voor toegankelijkheid zoals ITS en WCAG en gebruik het General Comment over Toegankelijkheid van het VN-Comité voor de Rechten van mensen met een beperking. Voor zo’n aanpak kunt u van ons alle steun verwachten.
Mocht u ondanks de bijna 600 kritische reacties uit de internetconsultatie en dit dringend beroep toch besluiten het huidige concept Besluit toegankelijkheid, of een cosmetisch aangepaste versie daarvan, door de Tweede Kamer willen loodsen, dan weet u in ieder geval ons standpunt: Liever geen AMvB dan deze AMvB!

Namens:
Alliantie voor de implementatie van het VN-verdrag (Per Saldo, LPGGz, Coalitie voor Inclusie, LFB en Ieder(in))
Dovenschap
Wij Staan Op!
Terug naar de bossen
LCR
Jan Troost
Helga Dulfer
Dutch Coalition on Disability and Development
Dit bericht gaat ook ter kennisgeving naar de leden van de Vaste Kamercommissie VWS.

Hoogachtend,
Illya Soffer

13 oktober startte de campagne ‘Nederland Onbeperkt’ met als doel meer zichtbaarheid creëren voor mensen met een beperking. Want nog steeds zijn veel restaurants en gebouwen niet rolstoeltoegankelijk en worden mensen met een beperking vaak afgewezen bij sollicitaties. Donderdagavond waren bij tv-programma Pauw te gast: bestuursvoorzitter van de VGN (Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland) Femke Halsema, topsporter Esther Vergeer en ervaringsdeskundigen Nik van Hoogstraten en Jurriaan van der Meijden.

Bekijk hier het interview http://pauw.vara.nl/media/365437

 

Krachtig ‘nee’ tegen Besluit Toegankelijkheid

Met bijna 600 reacties in korte tijd op het ‘Besluit toegankelijkheid voor personen met een handicap of chronische ziekte’, heeft de internetconsultatie een krachtig signaal aan het kabinet opgeleverd. Het kabinet kan en mag dit signaal niet naast zich neerleggen. Op een enkele uitzondering na, zijn de reacties eensgezind: de uitwerking van de toegankelijkheidseisen uit het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking, is volstrekt ondermaats.

Het concept-besluit van het kabinet is onverenigbaar met de ambitie waarmee het verdrag werd goedgekeurd door de Eerste en Tweede Kamer. Het concept is om onbegrijpelijke redenen uiterst vaag en staat een toegankelijkere samenleving eerder in de weg dan dat het bijdraagt. Mensen met een beperking hebben niks aan dit conceptbesluit en degenen die toegankelijkheid moeten realiseren, weten hiermee evenmin waar zij aan toe zijn.

Het concept is ongeschikt om voor te leggen aan de Tweede Kamer en moet daarom terug naar de tekentafel. De bijna 600 reacties van onder meer bezorgde mensen met en zonder handicap, belangenorganisaties, zorgaanbieders, bouwkundigen en ondernemers, bieden het kabinet de bouwstenen om tot een goed Besluit toegankelijkheid te komen.

Lees ook Besluit Toegankelijkheid is onder de maat met daarin de reactie van
de Alliantie voor implementatie van het VN verdrag. De Alliantie bestaat uit
de Coalitie voor Inclusie, Ieder(in), LPGGZ, Per Saldo en LFB.

Op de website www.aparticipatie.nl vertellen de jongeren van toen, die soms meer dan twintig jaar in een internaat woonden, hun eigen verhaal. Verhalen en beelden van mensen die ooit in de bossen hebben gewoond, zijn namelijk van groot historisch belang. Zeker nu steeds meer oude instellingen verdwijnen en daarmee heel veel beeld- en fotomateriaal. Deze verhalen willen we op video vastleggen voor de volgende generaties.

In1school geeft juridische ondersteuning aan de ouders ouders van Kubo, die naar het College voor de Rechten van de Mens stappen. Hun zoon, die downsyndroom heeft, is weggestuurd van de basisschool waar hij onderwijs volgde. Volgens de ouders werd de jongen verwijderd vanwege zijn handicap, wat in strijd is met het VN-verdrag voor rechten van personen met een handicap. De ouders vragen het College om hier een uitspraak over te doen.

Het College heeft eerder zaken behandeld waarin een leerling met een handicap werd geweigerd voor een opleiding. Nieuw in deze zaak is dat het College nadrukkelijk wordt gevraagd het verbod op discriminatie uit het dit jaar geratificeerde VN-verdrag te betrekken bij de vraag of de school de jongen mocht wegsturen. Dat verdrag stelt dat het recht op onderwijs voor kinderen met een beperking betekent dat ze naar een gewone buurtschool moeten kunnen gaan en daar recht hebben op onderwijs op maat en goede ondersteuning en zorg.

Het oordeel van het College Rechten van de Mens kan licht werpen op de toepassing van het VN-verdrag in Nederland en is daarom voor meer leerlingen van belang. In1school steunt daarom de ouders met onder meer juridische expertise. De behandeling van de zaak in een openbare zitting zal waarschijnlijk pas in het voorjaar 2017 plaatsvinden.

Kubo is 13 jaar en zat tot en met groep 5 tevreden op zijn buurtschool. In groep 6 ontstonden problemen in de klas. Volgens de school was dat omdat de jongen moeilijk gedrag vertoonde en omdat hij, vanwege zijn verstandelijke beperking, te veel af ging wijken van andere leerlingen. Volgens de ouders ging het tijdelijk minder in de klas omdat de afgesproken ondersteuning niet werd gegeven en omdat de interactie tussen leerkracht en de hele groep niet goed was.

Het gelijk van ouders leek bevestigd toen Kubo overging naar groep 7. Het ging weer goed met Kubo in die klas. De schooldirectie echter hield vast aan haar besluit dat Kubo naar een speciale school moest gaan. Omdat ouders weigerden in te stemmen, werd een verwijderingsprocedure in gang gezet. Het volledige verhaal van Kubo is hier te lezen.

(overgenomen van website In1School)

Arbeidsmarkt is ‘survival of the fittest’.  Mensen met gezondheidsbeperkingen moeizaam aan het werk.

Mensen melden zich minder snel ziek in crisistijd; het ziekteverzuim in 2014 was het laagste percentage in de periode 2007-2014, in 2015 nam het weer toe.
Mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering of arbeidshandicap hebben steeds minder vaak betaald werk. Het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen daalt.
De aandacht van werkgevers voor arbobeleid is in de periode 2008-2014 gedaald.
In 2014 had 9% van de werkgevers specifiek beleid om mensen uit kwetsbare groepen in dienst te nemen.
Van de mensen die nu niet werken (arbeidsongeschikten niet meegeteld) zegt een kwart dat een gezondheidsbeperking de belangrijkste reden is dat zij geen werk zoeken.
Mensen met gezondheidsbeperkingen ervaren slechtere (sociale) omstandigheden op het werk; ze voelen zich vaker gepest en ervaren minder mogelijkheden om door te groeien.

Dit zijn enkele conclusies uit de SCP-publicatie Beperkt in functie. Trendrapportage ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en arbeidsdeelname mensen met gezondheidsbeperkingen die op 12 oktober 2016 verschijnt. Deze rapportage kwam tot stand in samenwerking met TNO en UWV. Het Centraal Bureau voor de Statistiek bood ondersteunende (data-)diensten. De eindredactie was in handen van dr. ir. Maroesjka Versantvoort en dr. Patricia van Echtelt (SCP). Deze studie beschrijft de ontwikkelingen in ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en de arbeidsdeelname van mensen met gezondheidsbeperkingen. Het gaat ook over de bereidheid van werkgevers om mensen met gezondheidsbeperkingen in dienst te nemen en zich in te zetten voor de duurzame inzetbaarheid van werkenden. Tenslotte is ook te lezen hoe het mensen met gezondheidsbeperkingen op de arbeidsmarkt vergaat. Het rapport richt zich op een brede groep van mensen met gezondheidsbeperkingen. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering en om mensen die ervaren dat hun gezondheid hen belemmert om werk te krijgen of te behouden.

Lees meer >>

Verder is hier een link naar het rapport Beperkt in functie

Hoe zorgen burgerinitiatieven ervoor dat ze niet ‘uitsluitend’ werken? Hoe kunnen ze hun activiteiten open houden voor iedereen en kunnen ze bruggen slaan tussen groepen met de meest uiteenlopende achtergronden? Inclusie bij bewonersinitiatieven betekent vaak hard werken, zo blijkt tijdens de avond ‘Een buurt voor iedereen’ (13 oktober 2016) in Pakhuis De Zwijger. ‘Inclusie is extra gastvrij zijn voor buitengewone anderen.’ Lees meer http://www.kis.nl/artikel/inclusiviteit-hard-werken

In verband met de 27e bijeenkomst van UPR werkgroep publiceert het College Rechten van de Mens haar bijdrage over de status van de mensenrechten in Nederland en haar aanbevelingen. Beide documenten zijn Engelstalig.

Het College schrijft dat in 2012 45% van de mensen met een beperking een baan hebben, tegen 66% van de mensen zonder beperking. Onderzoek van het College laat zien dat mensen met een beperking nog steeds worden gediscrimineerd wanneer ze werk zoeken.

In 2015 werd nieuwe wetgeving van kracht die bedoeld was om mensen met een beperking te laten participeren in reguliere banen. Ondersteuningsprogramma's werden geintroduceerd. Voor zowel de overheid als private werkgevers werden doelen vastgesteld voor het aantal te werven mensen met een beperking. Werkgevers riskeren een boete als de doelen niet worden gehaald.

Er is kritiek op de ondersteuningsprogramma's omdat de doelgroepen beperkt zijn. Niet alle mensen met een handicap komen hiervoor in aanmerking. Dit is niet in lijn met het VN verdrag voor de rechten van personen met een beperking (IVRPH). Bovendien tellen enkel bepaalde handicaps bij het behalen van de doelen voor werkgevers. Overheidsdiensten voldoen niet aan de vastgestelde quota.

Het College raad de Nederlandse staat aan om:
- aanvullende maatregelen te nemen om het werven van mensen met een beperking te stimuleren;
- concrete plannen te maken voor een duurzame toegang tot werk voor mensen met een beperking;
- de arbeidsmarktmaatregelen in lijn te brengen met het IVRPH.

 

De Alliantie voor de implementatie van het VN-verdrag is ontgoocheld over het ‘Besluit Toegankelijkheid’ dat door het ministerie van VWS ter consultatie is voorgelegd. Dit Besluit is bedoeld als uitwerking van de algemene toegankelijkheid uit het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking.

De reactie van de Alliantie voor de Implementatie van het VN-verdrag leest u hier.

Wat we missen in dit Besluit Toegankelijkheid:
• een adequate, bruikbare definitie van het begrip toegankelijkheid.
• afdwingbare normen voor de verschillende maatschappelijke terreinen/sectoren, voorzien van een helder tijdpad.
• verwijzing naar nationaal en internationaal erkende normen.

Het Besluit beperkt zich tot een verwijzing naar andere wet- en regelgeving waarin die toegankelijkheid geregeld zou zijn (b.v. Bouwbesluit, Kieswet). Maar ook deze wetten schieten tekort bij de uitwerking van toegankelijkheid.

Het Besluit Toegankelijkheid doet daarom op geen enkele wijze recht aan de ambitie waarmee de politiek dit verdrag heeft goedgekeurd.

De Tweede Kamer deed de belofte om het VN-verdrag voortvarend uit te voeren. Het kabinet zou daarvoor in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) aanvullende regels uitwerken. De Tweede Kamer vroeg om:
• Een stok achter de deur voor de geleidelijke uitvoering van toegankelijkheid.
• Nadere regels voor de toegankelijkheid op verschillende terreinen en de daarop toegespitste maatregelen.
• Rechtszekerheid om te voorkomen dat mensen individueel via de rechter moeten uitvechten wat hun recht is.

Wilt u zelf ook reageren? Doe het vóór 7 november 2016 via deze link naar de consultatie van het ministerie: https://internetconsultatie.nl/toegankelijkheid

De Alliantie wordt gevormd door de Coalitie voor Inclusie, Ieder(in), LPGGZ, LFB en Per Saldo.

Klikt hier voor de nieuwsbrief van Aandacht voor Iedereen van oktober 2016.

Inhoud:
1. Meer aandacht voor het persoonlijk plan
2. Ondersteuning mensen met ernstige psychische beperking
3. Laaggeletterdheid
4. Burgerparticipatie in Limburg
5. Heel Nederland dementievriendelijk
6. Casemanagement dementie
7. Klachtenopvang in de Wmo
8. Lokale participatiesamenleving: hoe maak je een dorps- of wijkplan?
9. Krantenbundeling van zorgvragers
10. Ervaringsverhalen uit de jeugdhulp
11. Inzet van ervaringsdeskundigen
12. Inkomensondersteuning: wat doet uw gemeente?
13. Signalementen

 

Wij Staan Op! reageert met Open Brief op de Algemene Maatregel van Bestuur
Toegankelijkheid in het VN-Verdrag met #jekomternooitin. 

"Aan mensen met een handicap worden vele normen en verplichtingen opgelegd. Het
kan niet zo zijn dat andersom geredeneerd de overheid geen normen oplegt aan
zichzelf als het gaat om het bereiken van een toegankelijk samenleving. Daarnaast
moet de overheid ook aan organisaties met openbare functies, evenals aan de
samenleving, duidelijke verplichtingen opleggen zodat mensen met een handicap op
gelijk niveau kunnen deelnemen aan de samenleving en zo autonoom mogelijk
kunnen leven. Het VN-verdrag voor de Rechten van Personen met een Handicap is
niet vrijblijvend, ook niet voor de Nederlandse overheid. Wij willen dat de overheid
zich aan het VN-verdrag houdt en de samenleving heldere verplichtingen oplegt
omtrent toegankelijkheid."

Lees de hele Open Brief: http://wijstaanop-nl.sites.tekstveld.nl/uploads/site/site11/files/jekomternooitin.pdf

Geef vóór 7 november 2016 je mening over het regeringsvoorstel https://www.internetconsultatie.nl/toegankelijkheid

Deze handreiking van Ieder(in) helpt u om met uw gemeente in gesprek te gaan over passende maatregelen voor een toereikend inkomen voor mensen met een beperking. Welke mogelijkheden heeft de gemeente om meer mensen aan de slag te helpen in een baan die voldoende inkomen oplevert?
Welke mogelijkheden heeft de gemeente om hoge (zorg)kosten te voorkomen of te compenseren?
‘Een toereikend inkomen’ is een belangrijk onderdeel in het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking. Artikel 28 van dat verdrag stelt dat landen moeten zorgen voor een behoorlijke levensstandaard voor mensen met een beperking en voor hun gezinnen.
Daarmee wordt gedoeld op financiële hulp en de mogelijkheid voor mensen om
de hoge zorgkosten door handicap of ziekte te kunnen opbrengen. Dit is van belang
omdat het besteedbaar inkomen van veel mensen met een chronische ziekte of
beperking aanzienlijk lager is dan het gemiddelde inkomen van de bevolking.

Leeswijzer
De volgende vragen kunnen dienen als leidraad wanneer u voor uw achterban met de gemeente gaat overleggen over het inkomensbeleid. Ze komen in de volgende hoofdstukken aan de orde:
• Hoe kan uw gemeente het beste helpen bij het organiseren van passend werk?
• Welke mogelijkheden gebruikt uw gemeente om meerkosten te vergoeden?
• Wat doet uw gemeente een stapeling van eigen bijdragen te voorkomen?
• Wat kunt u doen als er in uw gemeente zorggeld op de plank blijft liggen?

Ieder(in) onderzoekt wat uw gemeente doet met het budget voor inkomensondersteuning. Vul hier de vragenlijst in.