Lees hier de position paper en de bijlage die de Alliantie Implementatie heeft opgesteld ten behoeve van de hoorzitting over de wetsvoorstellen die op 09 februari 2015 zal plaatsvindenin de Tweede Kamer. http://www.tweedekamer.nl/vergaderingen/commissievergaderingen/details?id=2014A04821

Hoorzitting/Rondetafelgesprek op 9 februari 2015 van 10-15 uur over het Wetsvoorstel inzake Ratificatie VN-verdrag Rechten voor mensen met een beperking in de Tweede Kamer. Lees hier de uitnodiging. En lees hier de position paper en de bijbehorende bijlage die de Alliantie Implementatie VN verdrag heeft opgesteld. 

Op donderdag 30 oktober organiseert het College voor de Rechten van de Mens de bijeenkomst 'Leven met een beperking in Nederland'. Het seminar is van 13.00 tot 17.00 uur in Nieuwegein.

Aanleiding is de ratificatie van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking. In dit verdrag staat wat de overheid moet doen om ervoor te zorgen dat de positie van mensen met een beperking verbetert. Zodra het kabinet het verdrag in 2015 goedkeurt start het College voor de Rechten van de Mens als toezichthouder op de uitvoering hiervan. Om deze taak goed te kunnen uitvoeren is het belangrijk dat het College weet welke knelpunten mensen met een beperking ervaren en welke mogelijke oplossingen er zijn.

http://www.mensenrechten.nl/agenda/bijeenkomst-leven-met-een-beperking-nederland

 

 

Deze informatiekaart is bedoeld om u in te lichten over het VN-verdrag inzake de rechten van
personen met een handicap (verder: VN-verdrag Handicap) en wat dit Verdrag voor u als
gemeente gaat betekenen. U kunt hierin lezen wat er wél van u verwacht wordt en wat niet.
De informatiekaart bevat verder een aantal voorbeelden uit de huidige praktijk.

http://www.vng.nl/files/vng/publicaties/2014/201412-informatiekaart-vn-verdrag.pdf

“Onvrijwillige behandeling is een vorm van marteling” 

De Speciale VN-Rapporteur inzake Foltering, prof. Juan E. Méndez, heeft onlangs in een brief aan de Nederlandse Staat om opheldering gevraagd inzake klachten over mensenrechtenschendingen in de Nederlandse GGZ. Méndez schreef de brief samen met de Speciale VN-Rapporteur inzake het Recht van Iedereen op het genot van de hoogst haalbare standaard van fysieke en geestelijke Gezondheid, Anand Grover. > Lees het persbericht van Actiegroep Tekeer tegen de isoleer!

Op Maandag 26 januari wordt van 10.00 – 12.00 in de Tweede Kamer de Mensenrechtendialoog gehouden. De bijeenkomst is een initiatief van Amnesty International afdeling Nederland, Cordaid, Nederlands Juristen Comité voor de Rechten van de Mens, Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten, de Onderzoeksschool Rechten van de Mens, Open Society Foundations in samenwerking met Dietz, Dröge en Van Loo en wordt georganiseerd met steun van de fracties van SP, D66, GL, CDA, SGP, PvdA en CU. U bent welkom de dialoog in de zaal bij te wonen.

Thema van de eerste bijeenkomst is de betekenis van mensenrechten voor gemeenten in het kader van de decentralisaties. Mensenrechten bieden houvast bij het maken van stedelijk beleid en bij de decentralisatie. Steden en gemeenten zijn steeds meer de eerste verantwoordelijke op het gebied van sociaal beleid, bijvoorbeeld door de veranderingen in de jeugdzorg en de Wmo. En omdat mensenrechten internationale afspraken zijn kun je mensenrechten benutten om internationaal te vergelijken en te leren van andere steden. Met Tweede Kamerleden gaan we in gesprek over de bruikbaarheid van de mensenrechtenaanpak voor gemeenten, de noden van gemeenten bij de decentralisaties in het sociale domein en de systeemverantwoordelijkheid van de rijksoverheid. Een tweede mensenrechtendialoog zal plaatsvinden op maandag 2 maart 2015 van 10.00 – 12.00 op het thema mensenrechteneducatie.

Sprekers op de bijeenkomst zijn:

Blok 1:

Prof. dr. Nicola Jägers, College voor de Rechten van de Mens, Hoogleraar Universiteit van Tilburg en lid van het bestuur van de Onderzoeksschool Rechten van de Mens.

Prof. dr. Gijsbert Vonk, Hoogleraar socialezekerheidsrecht Rijksuniversiteit Groningen en onderzoeksleider van het project decentralisaties in het sociale domein (stichting GAK).

Mr. Joris Sprakel, Docent aan de Haagse Hogeschool en mensenrechtenadvocaat.

Blok 2:

Harald Bergmann, Burgemeester ´mensenrechtenstad´ Middelburg (VVD) en portefeuillehouder mensenrechten van de Commissie Europa en Internationaal van de Vereniging Nederlandse Gemeenten.

Peter van Zutphen, Eerste Locoburgemeester en als Wethouder verantwoordelijk voor decentralisaties, welzijn, armoedebeleid en herstructurering te Heerlen (SP).

Margriet Jongerius, Wethouder Welzijn, Zorg en maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Wijkgericht werken en participatie, en cultuur in ´mensenrechtenstad´ Utrecht (Groenlinks).

Bezoekers voor de Mensenrechtendialoog worden gevraagd de Tweede Kamer-ingang Lange Poten te gebruiken. Neemt u vooral een identiteitsbewijs mee. U wordt aangeraden ruim een halfuur voor aanvang aanwezig te zijn. Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met Julia van Boven via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Na de gemeenteraadsverkiezingen staan er bij gemeenten belangrijke speerpunten op de agenda. Op dit moment worden de colleges gevormd en de collegeprogramma’s geschreven. Een goede gelegenheid om vanuit de Coalitie voor Inclusie het belang van inclusie en het VN verdrag onder de aandacht te brengen. Het VN verdrag biedt immers een goede kapstok om alle veranderingen binnen het lokale beleid (AWBZ, Jeugdzorg, WMO en Participatiewet) samenhang te geven. Omdat het VN verdrag voor 1 juli 2015 geratificeerd zal worden door Nederland is bewustwording op lokaal niveau m.b.t. dit verdrag van groot belang. De Coalitie voor Inclusie wil graag haar netwerk gebruiken om lokaal aandacht voor het VN verdrag te vragen. Dat kan op verschillende manieren. > Lees verder

Artikel Burgerschap en handicap. It’s all about (em)power(ment) van Peter Lambreghts. 

‘Beleidsteksten staan bol van inclusie en participatie maar toch blijven we investeren
in publieke dienstverlening en infrastructuur die mensen uitsluiten.’

Hoe ziet het leven voor mensen met een beperking eruit in Nederland? Dat kunnen alleen mensen zelf vertellen.

De Coalitie voor Inclusie wil graag weten wat u meemaakt. Vertel hier uw verhaal: www.vnvertelpunt.nl 

Nederlandse scholieren weten weinig van mensenrechten blijkt uit onderzoek. Niet alleen de kennis, maar ook de acceptatie van die rechten blijft soms achter. Samen met Belgische kinderen vinden de Nederlandse het minst vaak dat ook immigranten bepaalde onvervreemdbare rechten hebben. Er is best aandacht voor thema’s als gelijke behandeling, respect, milieu en armoede, maar structureel onderwijs met kerndoelen en examenprogramma’s ontbreekt. Welke plaats moeten mensenrechten hebben in het onderwijs? En hoe zou je kennis en kunde over mensenrechten moeten toetsen? Hier de link naar de lezing van Barbara Oomen: http://www.sg.uu.nl/opnames/in-de-schoolbanken/onderwijs-en-mensenrechten

 

General Comments op het VN verdrag over art. 9 (toegankelijkheid) en art. 12 (gelijkheid voor de wet) zijn aangenomen. In het General Comment geeft het Comité een verdere uitleg en interpretatie van de artikelen van het verdrag zoals zij vinden dat het gelezen moet worden. Het is een baanbrekend stuk waarin krachtig stelling wordt genomen tegen het weghalen of verminderen van zeggenschap en handelingsbekwaamheid op grond van een handicap.

Toegevoegd zijn de factsheets over het VN-Verdrag voor het lokale niveau met betrekking tot het domein arbeid (Participatiewet) op initiatief van de LCR (Landelijke Cliëntenraad) zijn gemaakt. http://www.vnverdragwaarmaken.nl/images/vninfo/140822-factsheet_VN-verdrag.pdf en http://www.vnverdragwaarmaken.nl/images/vnhome/Toetsing-Participatiewet-VN-verdrag-gehandicapten-12mei2014.pdf

 

Status of the convention in the NetherlandsImplications for social inclusion and support in the community

Jeroen Knevel, March 2013

Vanuit dit document, dat geschreven is binnen het internationale onderzoeksproject Community Support, zijn onderwijsmodules ontwikkeld alsmede zijn er guidelines voor social workers en ‘cliënten’ ontworpen. Deze vertalen het gedachtegoed van het VN verdrag (sociale inclusie, mensenrechten model) naar 10 vragen die gebruikt kunnen worden voor o.m. professionele reflectie op, intervisie , evaluatie van ‘werken vanuit het mensenrechtenmodel’ (en sociale inclusie).

De verwachting is dat Nederland voor juli 2015 ‘Ja’ gaat zeggen tegen het VN-verdrag (ratificatie). Na ‘Ja zeggen’ volgt ‘Ja doen’. Op de werkconferentie ‘Ja zeggen Ja doen’ bereiden 100 leden van vijf landelijke organisaties, waaronder De Coalitie voor Inclusie, zich verder voor op deze aanstaande Nederlandse ratificatie (bekrachtiging) van het VN-verdrag. Klik hier voor meer informatie. En voor een impressie van de tweets zie:https://storify.com/cvinclusie/ja-zeggen-ja-doen-27-11-2014

 

 

 

The Dutch struggle towards ratification of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities

Juridisch essay geschreven door mr. Nina Timmermans LLM

In dit essay legt Nina Timmermans een verband met de onwil van de regering om inclusief onderwijs en mensenrechteneducatie verplicht te stellen, ondanks internationale verplichtingen. Haar essay maakt ook duidelijk dat kinderen en (jong)volwassenen met een beperking of chronische ziekte in Nederland nog steeds onbekend dus onbemind zijn (‘unknown, unloved’) en dat blijkt o.a. uit het negeren van hun rechten in het eerste Nationaal Actie Plan Mensenrechten. De wet Passend onderwijs en bezuinigingen in het sociale domein komen ook aan de orde.

28 oktober 2014

De gemeenteraad van Tynaarlo heeft op 28 oktober met algemene stemmen een initiatiefvoorstel van Groen Links, D66, PvdA, Christen Unie, aangenomen met betrekking tot de uitvoering van het VN verdrag in de gemeente.  Lees hier het persbericht. 

voor het VN Verdrag voor de rechten van mensen met een beperking.  

De Coalitie voor Inclusie vergroot het maatschappelijk draagvlak voor 'inclusie' door te werken aan de implementatie van het VN Verdrag. Ambassadeurs voor het VN verdrag ondersteunen de Coalitie bij deze missie. Het zijn mensen die geïnformeerd zijn over het Verdrag en daar meer mee willen doen in hun eigen omgeving en binnen hun eigen mogelijkheden. Er zijn nu 75 ambassadeurs in heel Nederland. Klik hier voor meer informatie en meld je aan als ambassadeur!

Al het materiaal dat de Coalitie voor Inclusie heeft over het VN verdrag is nu overzichtelijk bijeen gebracht in de categorie VN Informatie. Hebt u nog aanvullingen dan horen we dat graag via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

15-08-2013

De Coalitie voor Inclusie maakt graag gebruik van de mogelijkheid om een reactie te geven op de wetsvoorstellen met betrekking tot de ratificatie van het VN Verdrag inzake de rechten van
personen met een handicap. Om tot een onderbouwde reactie te komen zijn er diverse bijeenkomsten en overleggen georganiseerd met onze achterban waarin om feedback en
advies is gevraagd. Ook is er aan materiedeskundigen cq. ervaringsdeskundigen advies gevraagd. Daarnaast is er overleg geweest met belangenorganisaties en andere veldpartijen
zijnde CG-raad/Platform VG, LPGGZ, MEE Nederland, VGN. Zij zullen hun reactie separaat versturen. Onze reactie is aanvullend hierop.

Lees de reactie van de Coalitie voor Inclusie

CVI-logo-panels-WEB
Op 1 juni 2014 startte de Coalitie voor Inclusie met het project VN panels in positie. In dit project wordt op drie plaatsen in Noord-Nederland geëxperimenteerd met de Algemene Verplichting no. 3 uit het VN Verdrag voor de rechten van mensen met een beperking.

Een VN panel is een groep mensen met diverse beperkingen die in dezelfde gemeente wonen. Een VN panel biedt zich actief aan om betrokken te zijn als de gemeente plannen maakt die het leven van mensen met een beperking raken. In het VN Verdrag is dit uitgebreid uitgewerkt in 33 artikelen.