Yvonne Lammertink wil graag haar bijdrage leveren aan de participatiemaatschappij maar het ontbreekt haar aan passend, betrouwbaar en betaalbaar openbaar vervoer. Hierdoor kan ze haar enthousiasme, ervaringsdeskundigheid en goede opleiding niet inzetten zoals ze het wil. Stichting Enoa is een crowdfundingactie gestart om het benodigde geld voor een rolstoelbus voor haar en anderen bij elkaar te brengen. Help je mee?

Otwin van Dijk (PvdA) heeft een voorstel ingediend voor een toegankelijke samenleving met betrekking tot het VN-Verdrag voor mensen met een beperking.

De foto-expositie PS. LetMEbe wordt gemaakt in samenwerking met o.a. cliënten, medewerkers en familieleden van Stichting Prisma. Zij vertellen hun verhaal, waar vinden zij dat ze recht op hebben en hoe kijken zij naar deze rechten in de huidige zorg? Samen koppelen we hun verhaal aan een artikel uit de Verklaring van de Rechten de Mens en wordt een bijpassende foto gemaakt. Bekijk hier de eerste sneak-previews en laat je verrassen door de mooie verhalen!

Zorginstelling De Zijlen wijdt de najaarseditie van hun magazine Zijlnieuws volledig aan het VN verdrag.

Tijdens het internationale symposium Leave No One Behind, dat het Liliane Fonds op 10 september organiseerde op de New World Campus in Den Haag, bood DCDD minister Ploumen voorlopige aanbevelingen aan voor een adequate implementatie van de de artikelen 11 en 32 van het VN-Verdrag voor de Rechten van Mensen met een Handicap. Het Liliane Fonds heeft hierover mede namens DCDD een persbericht uitgestuurd. Hierin staat onder meer:

"Hoe kan beleid voor ontwikkelingssamenwerking bijdragen aan gelijke kansen voor mensen met een handicap? Hierover gaat minister Ploumen op 10 september in debat met deelnemers aan het internationale symposium 'Leave No One Behind', dat het Liliane Fonds organiseert op de New World Campus in Den Haag. De Dutch Coalition on Disability and Development (DCDD) overhandigt de minister vijf aanbevelingen.

De aanbevelingen staan in het teken van de op handen zijnde ratificatie door Nederland van het VN-Verdrag voor de Rechten van Mensen met een Handicap. Twee artikelen in het verdrag gaan specifiek over internationale samenwerking.

DCDD adviseerde de minister onder meer om mensen met een handicap een duidelijke plek te geven in haar belangrijkste beleidsthema's en in noodhulp, en om hun situatie een vast onderdeel te maken van de dialoog met partnerlanden van Nederland."

Lees het volledige Persbericht over symposium 'Leave No One Behind'.

Het Haagse vervoersbedrijf HTM weigert ten onrechte gebruikers van elektrische rolstoelen te vervoeren. Dat vinden de belangenorganisatie Voorall, de gemeente Den Haag én HTM-medewerker Michel Meinders, die de zaak heeft aangekaart.

Nieuwe voorzitter

Het bestuur van de Coalitie is verheugd dat Jenny Goldschmidt, emeritus hoogleraar Rechten van de Mens en voormalig voorzitter van de Commissie Gelijke Behandeling, voorzitter wil worden. Jenny is actief (geweest) in tal van (internationale) organisaties binnen en buiten de overheid op het terrein van mensenrechten en diversiteit, met name met betrekking tot vrouwen en mensen met een beperking. Met haar hebben we een deskundig en inhoudelijk boegbeeld gevonden om  in de komende periode rondom ratificatie en implementatie de doelstellingen van de Coalitie handen en voeten te geven. Lees hier het persbericht. 

 

Jenny 3

World Mental Health DayVN rapporteurs vragen aandacht voor willekeurige opsluiting, gedwongen opname en gedwongen behandeling van mensen met een beperking.

Prisma ondertekent het VN verdrag

Op 10 december 2015, de dag van de mensenrechten, ondertekent zorginstelling Prisma het VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een beperking. Het officiële VN-verdrag met dit onderwerp is door Nederland als een van de weinige landen nog niet bekrachtigd. Prisma vindt dat dit moet veranderen en vraagt hiervoor aandacht met de ondertekening van het VN-verdrag en de daaraan gekoppelde foto-expositie PS. LetMEbe. 
  
Nederland heeft als een van de weinige landen dit verdrag nog niet bekrachtigd. Raad van Bestuur Prisma: “Het kabinet wil dit tijdens haar regeerperiode doen, maar we weten niet wanneer. Prisma wil daar niet langer op wachten: wij ondertekenen het verdrag en leggen de komende tijd onze organisatie naast de lat van de rechten van de mens. Dat wij het ook niet nog perfect doen is zeker, maar bewustwording is in ieder geval de eerste winst. We gaan er samen met cliënten mee aan de slag.” Lees hier het persbericht. 

Geen plaats voor racisme in het onderwijs! 19 oktober presenteren Onderhuids en de Utrechtse Mensenrechtencoalitie een gratis avond in Utrecht met debat, filmpjes, interviews, muziek en meer.

Het VN-Verdrag, dat naar verwachting later dit jaar door Nederland worden geratificeerd, geeft de Nederlandse Staat allerlei verplichtingen, waaronder die tot het uitvoeren van onderzoek. Ook los van die verplichtingen is het Verdrag een inspirerend en nuttig kader voor kennisontwikkeling op velerlei gebied.

In een eigen studie heeft Martin Schuurman van Kalliope Consult de verplichtingen en aanzetten tot onderzoek en kennisontwikkeling vanuit het VN-Verdrag op een rij gezet. Van de verplichtingen wordt artikelsgewijs een overzicht gegeven, de aanzetten tot onderzoek worden in acht concrete voorbeelden geïllustreerd. Op diverse plaatsen zijn links gegeven naar andere relevante documenten en bronnen. Ook wordt een verbinding gelegd met het NPG (Nationaal Programma Gehandicapten) dat onlangs van start ging en, zo laat deze studie zien, veel van zijn uitgangspunten met die van het VN-Verdrag deelt. Het onderzoek is hier te downloaden. 

Is ons stads- en streekvervoer VN-verdrag proof?

Provinciaal Platform Mobiliteit van Zorgbelang Zuid-Holland onderzocht de toegankelijkheid van het stads- en streekvervoer. In een steekproef in Leiden testte rolstoelgebruiker Arjen Drieënhuizen samen met twee senioren het openbaar vervoer in Leiden. De resultaten werden op 1 oktober gepresenteerd aan de betrokken wethouders.

Overheid heeft zelf ook rol bij uitvoering VN-verdrag

Het Plan van Aanpak voor uitvoering van het VN-verdrag dat de staatssecretaris op 12 juni naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, bevat goede uitgangspunten voor niet-vrijblijvende afspraken over uitvoering van het VN-verdrag. Maar er is meer nodig. De overheid moet haar eigen rol in de uitvoering van het VN-verdrag serieus oppakken en uitwerken. Dit schrijft de Coalitie voor Inclusie samen met vier andere belangenorganisaties in een brief aan de Tweede Kamer.

De Coalitie voor Inclusie maakt samen met Per Saldo, LFB, Iederin en LPGGz deel uit van de Alliantie voor de Implementatie van het VN-verdrag. Op woensdag 1 juli heeft de Alliantie haar reactie op het voorlopige Plan van Aanpak naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Goede uitgangspunten

De Alliantie ziet het voorlopig Plan van Aanpak als een visiedocument waarin een procesaanpak voor de implementatie wordt beschreven. De Alliantie is verheugd dat er in de begeleidende kamerbrief een aantal belangrijke uitgangspunten is vastgelegd. De Alliantie ziet deze uitgangspunten als een goede basis om te komen tot concrete, niet-vrijblijvende afspraken over implementatie met verschillende organisaties uit de samenleving.

Rol overheid

Maar er is meer nodig. De overheid moet haar eigenstandige rol in de implementatie serieus gaan oppakken en concretiseren. De Alliantie verwacht van de overheid dat zij er vanuit haar systeemverantwoordelijkheid voor zorgt dat er geleidelijk voortgang wordt geboekt op alle onderdelen van het VN-verdrag, dus ook de controversiële of ingewikkelde. Om hierbij te komen tot een samenhangende aanpak, is het naar mening van de Alliantie nodig dat er structurele afstemming tussen departementen onderling en tussen Rijk en lagere overheden plaatsvindt.

Goed inregelen

Door nú de uitgangspunten, rollen en samenhang goed in te regelen, kan er straks een implementatieproces starten waarbij de zeggenschap, gelijkheid en autonomie van mensen met een beperking, aandoening en/of chronische ziekte stapsgewijs verbeterd wordt.

Wetsbehandeling

Kamerleden kunnen tot uiterlijk 8 juli vragen indienen voor de tweede schriftelijke vragenronde.

Het ministerie van VWS zal deze vragen in de zomer behandelen. Na de zomer worden de wetten die nodig zijn voor de ratificatie van het VN-verdrag aangemeld voor plenaire behandeling.

De ratificatie van het VN-verdrag voor mensen met een beperking komt eraan. Dit betekent dat bestaande wetten en regels moeten worden aangepast.`Grote veranderingen komen er dus aan voor ambtenaren en professionals en vooral voor de mensen met een beperking zelf. Lees erover in de blog van Mandy Mienes, adviseur LHBT-beleid bij Movisie.

De ministerraad is het op vrijdag 12 juni eens geworden over de uitvoering van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Het voorlopige Plan van Aanpak voor de implementatie is nu naar de Tweede Kamer gestuurd. Met deze belangrijke stap komt de wetsbehandeling van het VN-verdrag in de Tweede Kamer weer op gang.

Het voorlopig Plan van Aanpak is een visiedocument met een procesaanpak om te komen tot afspraken over implementatie in de samenleving. De Coalitie voor Inclusie heeft samen met de andere organisaties van de Alliantie voor de Implementatie van het VN-verdrag (LPGGz, LFB, Per Saldo en Iederin) met het ministerie van VWS overlegd over dit plan.

De VNG en VNO-NCW/MKB NL zijn ook bij dit overleg betrokken. In het Plan van Aanpak staat beschreven hoe de genoemde organisaties met elkaar gaan samenwerken om het VN-verdrag te implementeren.

Bestuurlijk overleg en bureau
In het voorlopig Plan van Aanpak staat dat er een bestuurlijk overleg en een bureau worden ingericht. In het bestuurlijk overleg geeft het ministerie van VWS samen met de Alliantie, de VNG en VNO NCW/MKB NL richting aan de aanpak en de voortgang van de implementatie van het VN-verdrag. Waar nodig wordt er bijgestuurd. Het bureau gaat afspraken maken met allerlei organisaties die kunnen bijdragen aan de implementatie van het VN-verdrag. Denk bijvoorbeeld aan mensen met een beperking en hun representatieve organisaties, werkgevers, bedrijfsleven, gemeenten, rijksoverheid en een groot aantal andere maatschappelijke organisaties (bijvoorbeeld scholen).

Deze afspraken worden gemaakt in de vorm van een zogenaamde 'pledge'. Dit is een plechtige belofte waarin wordt beschreven wat een organisatie concreet gaat doen. Een pledge is niet vrijblijvend; met de ondertekening hiervan belooft een organisatie om zich aan de gemaakte afspraken te houden.

Belangrijke uitgangspunten
De Alliantie is verheugd dat er in het voorlopig Plan van Aanpak en de begeleidende kamerbrief een aantal belangrijke uitgangspunten is vastgelegd:
. Mensen met een beperking, aandoening of chronische ziekte en hun representatieve organisaties worden nauw betrokken bij de implementatie, op alle lagen (landelijk, lokaal) en op alle onderwerpen van het VN-verdrag.
. Op basis van hun pledges moeten organisaties concrete activiteiten met tijdspaden en meetbare doelen uitzetten.
. Wanneer bepaalde onderdelen van de implementatie niet of vertraagd op gang komen wordt dit besproken in het bestuurlijk overleg.

De Coalitie voor Inclusie en de andere Alliantieorganisaties werken graag mee aan de implementatie van het VN-verdrag en het inclusiever maken van de Nederlandse samenleving. Tegelijkertijd zal de Alliantie de implementatie kritisch volgen en hier zorgvuldig over rapporteren richting het VN-Comité voor de rechten van personen met een beperking.

Deze week wordt besloten hoe de wetsbehandeling verder vervolg zal krijgen. De Coalitie voor Inclusie en de Alliantie volgen het proces op de voet en bereiden een brief over het Plan van Aanpak voor aan de Tweede Kamer.

Links:

http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2015/06/12/kabinet-stemt-in-met-plan-van-aanpak-vn-verdrag-rechten-van-personen-met-een-handicap.html

http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2015Z11140&did=2015D22595

-------------------------

De ministerraad is het eens geworden over de implementatie van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. De bewindslieden stemden in met een voorstel van staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Het plan wordt nu aan de Tweede Kamer aangeboden. Op die manier kan de Kamer het plan betrekken bij de behandeling van de wetsvoorstellen die nodig zijn om het Verdrag te ratificeren, zo maakt de rijksoverheid bekend.

Het plan is tot stand gekomen in overleg met veldpartijen, zoals de Alliantie implementatie VN-verdrag Handicap, VNG, VNO-NCW en MKB Nederland. Deze partijen hebben aangegeven graag een rol te spelen in de uitvoering. De ambitie van het Verdrag is dat iedereen, mensen met of zonder een beperking, volwaardig kan deelnemen aan de samenleving. Ratificatie van het verdrag is opgenomen in het regeerakkoord.

Zie hier het plan van aanpak zoals het naar de Tweede Kamer is gestuurd: http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2015Z11140&did=2015D22595

Bron: http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2015/06/12/kabinet-stemt-in-met-plan-van-aanpak-vn-verdrag-rechten-van-personen-met-een-handicap.html

Het College voor de Rechten van de Mens heeft in het kader van de Week van de Toegankelijkheid de 5 belangrijkste knelpunten beschreven die mensen met een beperking ervaren in Nederland.

Nikkie van Oosten benaderde ons met de volgende vraag. Zij loopt stage bij Disability Studies in Nederland (DSiNL) vanuit haar opleiding Management, Policy Analysis and Entrepreneurship in Health and Life science ( master aan de VU). Om na te gaan of het VN verdrag ook wordt nageleefd door bedrijven moeten er indicatoren worden ontwikkeld. Er zijn op dit moment nog geen indicatoren beschikbaar op het organisatorische niveau dus daarom is er door het College van Rechten van de Mens aan gevraagd om deze indicatoren te ontwikkelen. Uit een aantal interviews zijn verschillende problemen naar voren gekomen op het gebied van werk en werkgelegenheid voor mensen met een handicap. Aan de hand van deze problemen zijn indicatoren ontwikkeld en die wil moeten getest worden aan de hand van een deze vragenlijst ( 5 a 10 minuten). Door middel van deze vragenlijst en indicatoren kunnen we de vooruitgang zien die bedrijven en andere werkgevers boeken bij het bevorderen van werk en werkgelegenheid voor mensen met een handicap.  U kunt de vragenlijst sturen aan Nikkie van Oosten: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De behandeling van de wetsvoorstellen voor ratificatie van het VN verdrag en het plan van aanpak staat gepland in de week van 12 oktober. Lees hier het webbericht van Iederin: https://iederin.nl/nieuws/17657/goed-nieuws--behandeling-vn-verdrag-in-tweede-kamer/

De Eu heeft een resolutie aangenomen waarin ze  pleit voor volledige implementatie van het VN verdrag voor de rechten van mensen met een beperking. Een grote meerderheid van het Europees Parlement in de hele breedte van politieke partijen heeft deze resolutie gesteund. http://www.europarl.europa.eu/ep-live/nl/plenary/video?streamingLanguage=fr&debate=1432068506949

Door deze resolutie kunnen twee belangrijke wetten worden aangenomen: The European Accessibility Act en de General Antidiscrimination Directive, allebei essentiele onderdelen van de implementatie van het VN verdrag. De resolutie roep ook de Lidstaten op om hun nationale wetgeving in overeenstemming met het VN verdrag te maken.